Bättre ansökningar med tydligare instruktioner?

Artikkelit
|
20.05.2014
Christer Kuvaja

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. ”Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande”, säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten.

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. ”Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande”, säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten. ”En utveckling av processerna kan öka stiftelsernas genomslagskraft, klargöra ansökningsprocedurerna för de sökande och samtidigt förbättra förutsättningarna för den finländska vetenskapliga forskningen.”

I Finland beviljar många stiftelser, fonder och även föreningar stipendier för vetenskaplig forskning. Stiftelserna och fonderna har egna principer och anvisningar för hur och under vilka villkor stipendier kan sökas och beviljas. Ganska få stiftelser har tillräckligt utförliga anvisningar för hur stipendier söks, utdelas och rapporteras. Detta försvårar såväl forskarnas som stiftelsernas arbete kring stipendieansökningarna. Det skulle således vara till nytta för alla parter om gemensamma anvisningar och principer kunde utformas.

Undertecknad har i olika sammanhang reflekterat över de skillnader som finns mellan olika stiftelser i processen kring utdelningen av forskningsstipendier, såväl som forskare som i min nuvarande befattning som forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. Då det blev aktuellt att se över SLS egna anvisningar och principer gjorde jag en jämförelse med anda stiftelser och fonder, och jag ställde mig frågan om inte ett enhetligt system skulle vara att föredra. Efter en diskussion med sakkunniga kom vi överens om att det vore nyttigt att göra upp ett förslag till enhetliga principer och anvisningar. Förslaget är nu klart och omfattar:

• Stipendiesummornas storlek för doktorander, postdokforskare och forskare på docentnivå.
• Anvisningar för hur stipendieansökningarna, forskningsplanen samt merit- och publikationsförteckningen ska uppgöras.
• Anvisningar för utbetalning av stipendier.
• Anvisningar för hur rapporteringen över och uppföljningen av använda stipendie- och projektmedel ska ordnas och genomföras.
• Förbättrad informationsgång mellan stiftelserna om vem som har beviljats stipendium.

Förslaget berör uttryckligen sådana stiftelser och fonder som beviljar forskningsstipendier för vetenskapligt forskningsarbete inom humaniora och samhällsvetenskaper. I förslaget tas inte ställning till alternativa möjligheter till forskningsfinansiering, och inte heller till enhetliga elektroniska ansökningsprogram.

Under arbetets gång har förslaget ventilerats med ett antal sakkunniga. Avsikten är att det diskuteras och kommenteras vidare med representanter för alla stiftelser och fonder inom Delegationen för stiftelser och fonder i den närmaste framtiden. Som på många andra områden skulle även i stiftelsernas stipendieprocesser en tydligare och genomtänkt kommunikation förbättra situationen avsevärt. Enhetliga metoder skulle göra livet lättare både för stiftelser och för stipendiater!

Christer Kuvaja
Forskningschef, docent
Svenska litteratursällskapet i Finland