Dataskyddet i Stiftelser och fonder rf (nedan ”Föreningen”)

Framtaget 27.4.2015, uppdaterat 15.5.201919

Vi anser att integriteten och dataskyddet för dem som gett oss personlig information är mycket viktigt. Oavsett om du är vår medlem, deltagare i utbildning eller evenemang, prenumerant på nyhetsbrevet eller representant för någon annan av våra intressenter, kommer dina uppgifter att behandlas säkert.

Behandling av personuppgifter i Föreningen

Föreningens verksamhet kräver ofta behandling av personuppgifter, till exempel när styrelsen behandlar en ny medlemsansökan eller kontorspersonalen anordnar utbildningar och evenemang.Eftersom medlemmarna i Föreningen är i form av en samfund (?), rör personuppgifterna ofta personuppgifter från medlemmarnas officiella representanter eller kontaktpersoner. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att ta hand om Föreningens lagstadgade skyldigheter och att producera medlemstjänster och medlemskommunikation, att genomföra faktureringen av medlemsavgiften samt att ge information relaterad till intressentgrupper och arrangemang av evenemang.

Typiska situationer i anslutning av behandlingen av personuppgifter i Föreningen

Föreningen samlar in personuppgifter om medlemmarnas representanter för att möjliggöra Föreningens verksamhet. Personuppgifter samlas in vid inlämnande av medlemsansökan. Personuppgifter inhämtas även under medlemskapet, till exempel när en medlem uppdaterar sina uppgifter eller begär att få sina uppgifter uppdaterade.

I samband med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation behandlas personuppgifter om medlemmar och mottagare av dessa meddelanden.

När en person anmäler sig till en utbildning eller annat evenemang som Föreningen anordnar, samlas uppgifter in till exempel för fakturering. Föreningens grundläggande uppgifter är också att främja medlemmarnas nätverksmöjligheter. Av den anledningen kan Föreningen dela ut en lista över deltagarnamn och namnet på den organisation de representerar till deltagarna vid en utbildning eller annat evenemang. 

Informationskällor

Registeruppgifterna fås i första hand från de registrerade själva. Dessutom samlas och uppdateras personuppgifter med information som erhålls från intressenterna som tillhör Föreningen för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.

I Föreningens interna verksamhet används ett Register över behandling (i enlighet med artikel 20 i dataskyddsförordningen).

Dataskyddsbeskrivning

1. Registrator

Stiftelser och fonder rf (1952675-8)
Fredriksgatan 61 A
00100 Helsingfors
Tfn 09 681 8949
info(at)saatiotrahastot.fi

Kontaktperson
Martin Löfman
Fredriksgatan 61 A
00100 Helsingfors
info(at)saatiotrahastot.fi
+358 40 766 5681

2. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter av följande skäl och syften:

Syftet med behandlingenRättslig grund för behandlingPersondatagrupper
Personuppgifter behandlas för att sköta om medlemskap  
– Att verka i enlighet med Föreningens stadgar
– Att sköta om medlemsärenden, kommunikation samt fakturering.
Artikel 6 i dataskyddsförordningen avsnitt  1.c) samt föreningslagen 11 §Representanter och kontaktpersoner från medlemsorganisationer:

Kontaktuppgifterna till den kontaktperson som anges i samband med medlemsansökan finns samlade i medlemsregistret (namn, telefonnummer,  e-postadress).

– Även då registratorn meddelas om ändringarna i kontaktuppgifter 
Utskick av nyhetsbrev

Samtycke lämnat av den registrerade personen (art. 6, avsnitt 1.a)

Den som beställt nyhetsbrevet:
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
Arrangemang av utbildningar och andra evenemang

Enligt avtal (artikel 6., avsnitt 1.b) samt samtycke enligt avsnitt 1.a 


Den som anmält sig till skolningen: 
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
– Specialdiet, om anmälaren vill lämna uppgiften. Det är frågan om en speciell personuppgift vars behandling kräver den registrerades uttryckliga samtycke.  Uppgifterna ska lämnas om den registrerade vill ha servering som är inkluderad i utbildningens eller evenemangets pris och är lämplig för dennes specialdiet.
Underhåll av kundrelationer – Fakturering av publikationer

Enligt avtal
(6 art., avsnitt 1.b)
Köpare av Föreningens publikationer: 
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
Rekrytering av personal


Samtycke (6 art., avsnitt 1.b)


Arbetssökandes:
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
– Hemadress
Uppgifter som mottagits även från andra än den registrerade  
Kommunikation om Föreningens och intressenters verksamhet


Berättigat intresse  (6 art. kohta 1.f)
Grunden för berättigat intresse: 
1. Kommunikation om Föreningens verksamhet till intressenter och andra intresserade.
2. Databehandling är nödvändig för att uppnå det berättigade intresse som nämns ovan.
3. Personuppgifter behandlas i informationssyfte och behandlingen är inte omfattande. Inverkan på den registrerades rättigheter och intressen är liten.
Namn
E-postadress
Telefonnummer
– Personuppgifter har erhållits från Föreningens intressenter
– Dels även från allmänt tillgängliga källor

Föreningen använder sig inte av automatiskt beslutsfattande eller profilering.

3. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter tas emot av Stiftelser och fonder rf och de anställda i Föreningen som behandlar uppgifterna, endast i den utsträckning som är motiverat pga. deras arbetsuppgifter. 

Programvaruleverantörerna av medlems-, publikations- och kontaktinformationssystemen som används av Föreningen har också avtalsenlig behandlingsrätt till uppgifterna. 

Uppgifterna kan lämnas till myndigheterna för att fullgöra skyldigheten enligt lagen.

Vid en utbildning eller annat evenemang kan Föreningen dela ut till deltagarna en förteckning över deltagarnamn och namnet på den organisation de representerar.

Data överförs inte utanför EU.

4. Datalagringsperiod 

Vi sparar uppgifter så länge det är nödvändigt och motiverat för de behandlingsändamål som beskrivs ovan. Uppgifterna om representanter och kontaktpersoner för medlemsorganisationerna förvaras under hela medlemskapet. Informationen om de som prenumererat på nyhetsbreven sparas tills prenumerationen sägs upp.

Personuppgifter kan komma att lagras antingen helt eller delvis, under en längre tid än så, om Föreningen har laglig grund för lagring såsom bokföringslagen, strafflagen, anställningsavtalslagen eller föreningslagen, eller om det finns något annat legitimt skäl för längre lagring av personuppgifter.

Personuppgifter förstörs utan onödigt dröjsmål så snart det inte längre finns behov av att lagra uppgifterna.

Föreningen bedömer behovet av databevarande regelbundet med beaktande av gällande lagstiftning. Utöver detta vidtar Föreningen rimliga åtgärder för att säkerställa att inga oförenliga, inaktuella eller felaktiga personuppgifter lagras i registret i förhållande till ändamålen med behandlingen. Den registeransvarige kommer att korrigera eller förstöra sådan information utan dröjsmål.

Uppgifterna lagras tekniskt säkrade. Fysisk åtkomst till data förhindras av lås och andra säkerhetsåtgärder.

5. Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära:

  • tillgång till dina personuppgifter och kräva rättelse eller radering av personuppgifter om dig;
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot sådan behandling; och
  • få de personuppgifter du gett oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan registrator 
  • När behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som utfördes innan samtycket återkallades.

Du kan utöva dina rättigheter ovan genom att kontakta de kontaktuppgifter som nämns i punkt 1. Om du anser att dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen har kränkts kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataskyddsmyndigheten).