Samarbete

Stiftelser och fonder rf har uppstått som ett stiftelsesamarbete och fungerar som plattform och katalysator för många typer av samarbete mellan stiftelser. Föreningen utgör ett eget professionellt samfund och nätverk för dem som arbetar inom stiftelser. Genom gemensamma riktlinjer, verksamhetskultur och informationsproduktion har stiftelseverksamheten också professionaliserats avsevärt under det senaste halvseklet. 

Stiftelserna utför viktigt samarbete också på andra arenor. De finansierar och genomför projekt tillsammans med andra stiftelser, skolor, museer, universitet, föreningar och företag. Exempel på samarbete med den offentliga sektorn är Esbo moderna konstmuseum EMMAKonsttestarnaMiljökunskapsforumet och akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA). Stiftelser som stöder medicin har tillsammans utrett finansieringen av medicinsk forskning.

Föreningen är samarbetspartner till Rum för skapande arbete-projekt, som främjar funktionsvarierades och teckenspråkigas konstnärers arbetsmöjligheter.

Se även: Coronakrisen och stiftelser

Stiftelsernas post doc-pool

Stipendiereserven som grundats av Stiftelser och fonder rf:s medlemsstiftelser är avsedd för doktorers arbete utomlands. Stiftelsernas post doc-pool främjar internationaliseringen av den finländska vetenskapen genom att erbjuda unga forskare heltäckande, flexibel finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands på minst 6 månader. Medlemsstiftelser har finansierat genom poolen redan över 750 doktorers forskningsperioder ute i världen. 

Under poolens femte treårsperiod (2022–2024) deltar stiftelserna Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse, Emil Aaltosen säätiö, Alfred Kordelins stiftelse, Liikesivistysrahasto, Päivikki och Sakari Sohlbergs Stiftelse, Finska Vetenskapsakademien, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen för teknikens främjande, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Ulla Tuomisen Säätiö. De placerar totalt 3,25 miljoner euro i poolen varje år. Stiftelsernas post doc-pool har två ansökningstider årligen.

Läs rapporten om Stiftelsernas post doc-pool och dess genomslagskraft under åren 2010–2020.

postdocpooli.fi

Post Docs in Companies

Programmet PoDoCo sammanför den senaste forskningen och affärsverksamheten, det vill säga unga doktorer och företag verksamma i Finland. Samarbetsprogrammet för stiftelser, universitet och företag stöttar därigenom företagens långsiktiga konkurrenskraft och strategiska förnyelse samt unga doktorers anställning inom den privata sektorn. PoDoCo-perioderna är 1–2 år. De omfattar en forskningsfas och en fas för forskningens tillämpning i företaget. Programmet som inleddes 2015 har ända sedan starten spelat en betydande roll i synnerhet för anställningen av doktorer med utländsk bakgrund i företag.

PoDoCo-programmet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Stiftelsen för teknikens främjande, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj och Tor Nesslings stiftelse, Paulon säätiö och Helsingin Sanomain Säätiö. De placerar årligen inemot en miljon euro i programmet, vilket möjliggör utdelningen av uppskattningsvis 35 årsstipendier.

Läs korta rapporten om PoDoCo och dess genomslagskraft under den första 5-års perioden.

podoco.fi

Stiftelsedagen firas årligen 1 oktober i hela Europa.

Stiftelsedagen

Stiftelsedagen firas årligen 1 oktober i hela Europa. Det är en dag som presenterar stiftelsers välgörande arbete runt om i Europa. 

På stiftelsedagen synliggör finländska stiftelser sitt viktiga arbete för att förbättra världen. Allmännyttiga stiftelser ger viktigt stöd till vetenskap, konst och civilsamhälle – och till våra allas vanliga vardag. Det finns inte en enda framstående författare, konstnär, musiker, skådespelare, forskare eller cirkusartist i Finland som aldrig har fått ett stipendium. Dagen firas för att alla i Finland ska få veta att

  • det finns stiftelser,
  • de utför viktigt arbete för Finland,
  • de finns till för alla, för det allmänna bästa.

Stiftelserna innebär valfrihet och alternativ. Stiftelserna är riskfinansiärer som fyller den offentliga finansieringens luckor, ser till välbefinnandet i ett mångstämmigt och färgrikt samhälle samt sporrar till nyskapande och även ekonomiskt olönsamma projekt.

Sekelskaparna

Den öppna innovationstävlingen Sekelskaparna var en gemensam gåva till det hundraåriga Finland av 44 finländska stiftelser och fonder. Tävlingen sökte idéer som främjar ungdomars välbefinnande och delaktighet i samhället, nu och i framtiden. 

Tävlingens vinnare Gutsy Go fick en finansiering på 1,5 miljoner euro av stiftelserna. Det har gett ungdomar på olika håll i Finland möjlighet att själva komma med idéer och genomföra modiga gärningar för sitt samhälle. Someturva fick en halv miljon euro för att utveckla en lagtjänst som fungerar som en mobilapp där unga kan söka hjälp i fall de utsätts för olämpligt beteende på sociala medier. Därtill gick finansiering på 150 000 euro till  RT Lit (Ruskeat Tytöt Literature) som sporrar rasifierade flickor att skriva,  Integrify  som integrerar asylsökande med hjälp av kodning och Elämän peili som styr unga mot sundare val i livet med hjälp av ett armband för välbefinnande.

vuosisadanrakentajat.fi

Internationellt samarbete

Stiftelser och fonder rf är medlem i det europeiska nätverket för nationella stiftelseföreningar DAFNE (Donors and Foundations Network Europe) och världsomspännande WINGS (Wordwide Initiatives for Grantmaker Support). 

Föreningen samarbetar också med Europeiska stiftelsecentralen EFC (European Foundation Centre) som stiftelser kan ansöka om att bli medlemmar i.  Även Stiftelser och fonder rf:s medlemsstiftelser är med i EFC. 

Nordiska stiftelsekonferensen samlar årligen stiftelsekolleger från Norden kring ämnen som förenar våra länder. Konferensen 2019 hölls i Finland. Konferensen arrangerades gemensamt av Svenska kulturfonden, KAUTE-säätiö, Konestiftelsen, Maj och Tor Nesslings Stiftelse, Finsk-svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto samt Stiftelser och fonder rf. Årets 2023 nordisk stiftelsekonferens tar plats i Norge mellan 9–10 november.