Anvisningar

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden tuen kohdentuminen 2018

Gaia Consultingilla teetetty riippumaton selvitys (2020) on ensimmäinen kattava selvitys säätiöiden tuen jakautumisesta. Sen mukaan säätiöt tukivat vuonna 2018 tiedettä 223 miljoonalla eurolla, taidetta 63 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 164 miljoonalla eurolla. Ylivoimaisesti eniten tukea saivat lääke- ja terveystieteet, yli 86 M miljoonaa euroa. Summa on merkittävä, noin 30 % alan kaikista tutkimusmenoista. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan. Selvitys kertoo yleishyödyllisten säätiöiden suuresta merkityksestä yhteiskunnalle ja rivikansalaiselle. 

Tulokset ingrafiikkoina suomeksi ja ruotsiksi

Ladda ner PDF

God förvalting i stiftelser (2015)

Anvisningen God förvaltning i stiftelser har utarbetats av Delegationen för fonder och stiftelser och utgör en rekommendation om hur en stiftelse förvaltas väl. Rekommendationen är avsedd att fungera som en självreglerande guide för stiftelser och den är uppdaterad i enlighet med den nya stiftelselagen som trätt i kraft 1.12.2015. God förvaltning i stiftelser presenterar principerna för god förvaltning koncist och praktiskt. Det är ett lättläst informationspaket för alla som är intresserade av stiftelser. Anvisningen behandlar stiftelsens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt bokslut och därtill kommunikation och kontroll, effektivitet samt årsklocka, kapitalförvaltning, skuld finansiering, arvoden och stipendier utan att glömma beskattning. Den tryckta publikationen kan beställas från delegationens kontor fr.o.m. i mitten av december. För medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 10 € + frakt.

Ladda ner PDF

God informationshantering i stiftelser

Europeiska unionens nya dataskyddsförordning börjar tillämpas från och med den 25 maj 2018. Delegationen för stiftelser och fonder har utarbetat anvisningen God informationshantering för stiftelser för att hjälpa stiftelserna att handla i enlighet med den gällande dataskyddsregleringen på ett öppet och genomskådligt sätt. Guiden ger praktiska råd och rekommendationer för situationer där dataskyddsförordningen ska iakttas. Guiden kommer först att publiceras endast som en webbversion. Den kommer att uppdateras i takt med att det kommer mer information om den praktiska tillämpningen av förordningen och den nationella lagstiftningen.

Läs artikel

Förslag till förfaringssätt gällande närståendekretsen för stiftelsens ledning och revisorer

Stiftelsens ledning måste känna till de krav och ansvar som gäller närståendekretshandlingar samt förstå revisorns roll och förpliktelser. Den här närståendekretsanvisningen ger exempel på rapportering om stiftelsernas goda praxis på det sätt som stiftelselagen förpliktar och enligt god förvaltning. Syftet med exemplen är att göra det lättare för stiftelserna att upprätta sina egna processer och anvisningar för närståendekretshandlingar.

Ladda ner PDF

Förslag till (själv)utvärdering av stiftelsens styrelse

Denna guide är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsernas styrelser och annan ledning när de planerar och genomför utvärdering av verksamheten. Det är frivilligt, men rekommendabelt att utföra en (själv)utvärdering av styrelsearbetet. Utvärdering av styrelseverksamheten stödjer fullgörandet av stiftelsens ändamål, när styrelsen kan utnyttja resultaten för att utveckla sina verksamhetssätt och klarlägga de gemensamma målen och verksamhetskulturen.

Ladda ner PDF

God stiftelsepraxis

Stiftelser och fonder rf har skrivit God stiftelsepraxis, som styr stiftelsernas verksamhet och god förvaltning. Anvisningarna är avsedda speciellt för elegationens medlemmar, men också andra stiftelser och föreningar kan ha nytta av dem i sin verksamhet. God stiftelsepraxis behandlar god förvaltning i stiftelser, stipendier och pris, kommunikation, förvaltning, ekonomi samt samarbete mellan stiftelserna och deras intressenter. God stiftelsepraxis ger råd om hur en god stiftelse fungerar.

Ladda ner PDF

Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Syftet med guiden Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser är att presentera praxis och modeller för stiftelser och fonder som finansierar vetenskap och som delar ut forskningsstipendier. Det kan vara speciellt nyttigt med en helhetsbild och exempel för nya stiftelser eller stiftelser som har för avsikt att börja dela ut stipendier. Förslagen kan hjälpa stiftelser med redan etablerade tillvägagångssätt att granska och utveckla den egna understödspraxisen till valda delar.

Ladda ner PDF

Stiftelser med genomslagskraft!

Handbokens målsättning är att inspirera stiftelsefunktionärer och förtroendevalda att fundera på stiftelsens målsättningar, hur de kan förverkligas på bästa sätt och hur stiftelsens resultat och genomslagskraft kan utvärderas. Denna kortfattade handbok har som mål att inspirera till nya tänkesätt och ge redskap för att göra en genomslagsutvärdering. Stiftelsens styrelse kan använda utvärderingar som ett sätt att utveckla sitt kunnande: utvärderingen ger svar på hur stiftelsen fungerar och vad som kunde göras ännu bättre.

Ladda ner PDF

Att förbättra stipendieforskarens ställning – rekommendationer för forskningsfinansiering baserat på åtagande

Delegationen för stiftelser och fonder presenterar i sina anvisningar åtgärder med vars hjälp man kan förbättra stipendiemottagarens ställning samt öka uppskattningen för forskarbanan, stiftelser och stipendier. Dessa rekommendationer har som syfte att hjälpa stiftelserna att uppnå dessa mål och göra systemet klarare för de olika parterna. Delegationen för stiftelser och fonder rekommenderar att stiftelserna tar i bruk dessa anvisningar i de stipendieutlysningar som börjar 2014.

Ladda ner PDF

Hållbar medelanvändning i stiftelser

Stiftelsens styrelse ansvarar för stiftelsens verksamhet. Detta innebär framför allt ansvar för att stiftelsens ändamål förverkligas och att stiftelsens tillgångar sköts väl. Principen för en stiftelses verksamhet är att stiftelsens resurser ska användas så väl som möjligt för förverkligandet av ändamålet. Verksamheten som sträcker sig långt in i framtiden förutsätter att medelanvändningen inte får leda till att stiftelsens kapital på ett bestående sätt minskar, men inte heller till att bli ett självändamål i avsikt att öka egendomens värde, till exempel genom en alltför försiktig utdelningspolitik. Målet för stiftelsens medelanvändning är att uppnå denna balans. Tryckt publikation kan beställas från Delegationens kontor. För Delegationens medlemmar är publikationen gratis, andra betalar 5 €/st. + frakt.

Ladda ner PDF