Guider

Vår förening ger ut instruktioner och guider för att stödja (bidrags)stiftelser och som allmän informationskälla i stiftelsefrågor. Med undantag för God Stiftelsepraxis som binder våra medlemmar är instruktionerna rekommendationer. 

Alla våra publikationer kan läsas kostnadsfritt online. Av miljöskäl publicerar vi nuförtiden våra guider mestadels enbart i elektronisk form. Tryckta guider kan beställas på adressen info(at)saatiotrahastot.fi. Våra medlemmar får dem kostnadsfritt, för övriga beställningar fakturerar vi det nominella priset samt fraktkostnaderna.

God stiftelsepraxis

Stiftelser och fonder rf har utarbetat en skriftlig självregleringsguide för stiftelser, God Stiftelsepraxis (code of conduct) som styr stiftelsernas verksamhet. Föreningens medlemmar åtar sig att följa den, men även andra stiftelser kan ha nytta av den i sin verksamhet. God stiftelsepraxis behandlar kortfattat god förvaltning i stiftelser, stipendier och priser, kommunikation, förvaltning, kapitalförvaltning samt samarbete mellan stiftelserna och deras intressenter. God stiftelsepraxis ger råd om hur en god stiftelse fungerar.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF

God förvalting i stiftelser (2015)

God förvaltning i stiftelser som utarbetats av Stiftelser och fonder rf och är praktisk handbok om hur en välskött stiftelse fungerar. Boken motsvarar stiftelselagen som trädde i kraft 1.12.2015. Den presenterar principerna för god förvaltning gällande stiftelsens verksamhet och ekonomi, ekonomisk förvaltning samt bokslut, kommunikation och kontroll, effektivitet och årsklocka, kapitalförvaltning, skuldfinansiering, arvoden och stipendier samt beskattning.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 10 € + frakt.

Ladda ner PDF

Exempel på stiftelsers riskhantering

Hur kan olika risker förutses? Hur kan man bereda sig på dem? Vilken nytta får stiftelsen av att planera sin riskhantering? Vilka är elementen i en fungerande riskhanteringsplan, en hurdan plan skulle passa just vår stiftelse? Om stiftelsens ombud plötsligt inte kunde jobba, vad skulle hända? Hur säkerställa att den tysta kunskapen inte försvinner? Svar på dessa och andra frågor om stiftelsers riskhantering får du i vår handbok.

Guiden publiceras endast i elektronisk form.

Ladda ner PDF

Hållbar medelanvändning i stiftelser

Stiftelsens styrelse ansvarar för stiftelsens verksamhet. Detta innebär framför allt ansvar för att stiftelsens ändamål förverkligas och att stiftelsens tillgångar sköts väl. Principen för en stiftelses verksamhet är att stiftelsens resurser ska användas så väl som möjligt för förverkligandet av ändamålet. Verksamheten som sträcker sig långt in i framtiden förutsätter att medelanvändningen inte får leda till att stiftelsens kapital på ett bestående sätt minskar, men inte heller till att bli ett självändamål i avsikt att öka egendomens värde, till exempel genom en alltför försiktig utdelningspolitik. Målet för stiftelsens medelanvändning är att uppnå denna balans. Tryckt publikation kan beställas från Delegationens kontor.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF

Stiftelsers ansvarsfullt placerande

För allmännyttiga stiftelser och fonder är ansvar en väsentlig del av all verk-samhet, också investeringar. Ansvarsfulla placeringsbeslut har ett konsekvent samband med stiftelsernas allmännyttighet, deras värden och uppfyllandet av deras syften. Stiftelsers ansvarsfullt placerande är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsers sty-relser och övriga ledning i planeringen och genomförandet av lösningar för ansvarsfull placering. Handbokens syfte är att samla grundläggande infor-mation om ämnet som är relevant för stiftelser samt presentera några praktiska exempel på hur ansvarsfullhet kan främjas. 

Guiden publiceras endast i elektronisk form.

Ladda ner PDF

Stiftelser med genomslagskraft!

Handbokens målsättning är att inspirera stiftelsefunktionärer och förtroendevalda att fundera på stiftelsens målsättningar, hur de kan förverkligas på bästa sätt och hur stiftelsens resultat och genomslagskraft kan utvärderas. Denna kortfattade handbok har som mål att inspirera till nya tänkesätt och ge redskap för att göra en genomslagsutvärdering. Stiftelsens styrelse kan använda utvärderingar som ett sätt att utveckla sitt kunnande: utvärderingen ger svar på hur stiftelsen fungerar och vad som kunde göras ännu bättre.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF

God informationshantering i stiftelser

Europeiska unionens nya dataskyddsförordning börjar tillämpas från och med den 25 maj 2018. Delegationen för stiftelser och fonder har utarbetat anvisningen God informationshantering för stiftelser för att hjälpa stiftelserna att handla i enlighet med den gällande dataskyddsregleringen på ett öppet och genomskådligt sätt. Guiden ger praktiska råd och rekommendationer för situationer där dataskyddsförordningen ska iakttas.

Guiden publiceras endast som en webbversion. Den kommer att uppdateras i takt med att det kommer mer information om den praktiska tillämpningen av förordningen och den nationella lagstiftningen.

Läs artikel

Förslag till förfaringssätt gällande närståendekretsen för stiftelsens ledning och revisorer

Stiftelsens ledning måste känna till de krav och ansvar som gäller närståendekretshandlingar samt förstå revisorns roll och förpliktelser. Den här närståendekretsanvisningen ger exempel på rapportering om stiftelsernas goda praxis på det sätt som stiftelselagen förpliktar och enligt god förvaltning. Syftet med exemplen är att göra det lättare för stiftelserna att upprätta sina egna processer och anvisningar för närståendekretshandlingar.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF

Förslag till (själv)utvärdering av stiftelsens styrelse

Denna guide är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsernas styrelser och annan ledning när de planerar och genomför utvärdering av verksamheten. Det är frivilligt, men rekommendabelt att utföra en (själv)utvärdering av styrelsearbetet. Utvärdering av styrelseverksamheten stödjer fullgörandet av stiftelsens ändamål, när styrelsen kan utnyttja resultaten för att utveckla sina verksamhetssätt och klarlägga de gemensamma målen och verksamhetskulturen.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF

Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Syftet med guiden Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser är att presentera praxis och modeller för stiftelser och fonder som finansierar vetenskap och som delar ut forskningsstipendier. Det kan vara speciellt nyttigt med en helhetsbild och exempel för nya stiftelser eller stiftelser som har för avsikt att börja dela ut stipendier. Förslagen kan hjälpa stiftelser med redan etablerade tillvägagångssätt att granska och utveckla den egna understödspraxisen till valda delar.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.

Ladda ner PDF