Koronakriisi ja säätiöt

Päivitetty 19.1.2022

Säätiöt ovat osallistuneet koronatalkoisiin maaliskuusta 2020 alkaen. Hätärahoitusta on ohjattu nopealla aikataululla erityisesti lääketieteelliseen koronavirus-tutkimukseen sekä kulttuurialan ahdinkoon. Hakuja on aikaistettu, apurahojen käyttöehdoissa joustettu, luotu uusia tukimuotoja, lisätty yhteistyötä niin julkisen sektorin kanssa kuin säätiöiden kesken, ja työ jatkuu.

Tälle sivulle kokoamme tietoa säätiöiden toimista koronaviruksen vaikutuksiin liittyen sekä toimintasuosituksia jäsenillemme.

Säätiöt ja rahastot -yhdistyksessä

 • neuvomme jäseniä erilaisissa koronakriisiin liittyvissä kysymyksissä
 • keräämme tietoja siitä, mitä eri aloilla tarvitaan ja mitä säätiöiden toimia on suunnitteilla viruksen vaikutusten torjumiseksi
 • keräämme kansainvälistä vertailutietoa toimenpiteistä ja parhaista käytännöistä
 • tuemme yhteistyötä julkisen ja yksityisen rahoituksen välillä.

Tiedot säätiöiden tukitoimista perustuvat jäseniltämme saatuihin tietoihin alkaen jäsenkyselystämme maaliskuun 2020 lopussa. Koska tilanne elää koko ajan, ajankohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa suoraan säätiöiden omilta verkkosivuilta tai esim. seuraamalla säätiöitä Twitterissä.

Apurahanhakijoille

Tietoa mahdollisista ylimääräisistä hauista sekä muuta tukea ja neuvontaa löytyy seuraavista lähteistä:

Kannattaa muistaa, että säätiöt pystyvät tukemaan lain velvoittamina vain tarkoituksensa mukaisia kohteita eli ne kannattaa tarkistaa ensin kunkin säätiön verkkosivulta. Yleishyödylliset säätiöt eivät myöskään voi rahoittaa hankkeita, joilla tehdään suoraan taloudellista etua tai voittoa. 

Miten säätiöt voivat auttaa nopeasti ja konkreettisesti?

Kannustamme jäseniämme harkitsemaan vakavasti ainakin seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan tukea suoraan ja nopeasti tuen saajia:

 • jo myönnetyille apurahoille käyttöajan pidennystä joko ilman erillistä saajan ilmoitusta (6–12 kk lisää) tai mahdollisimman kevyellä menettelyllä
 • jo myönnetyille apurahoille käyttötarkoituksen vapauttamista kevyellä ilmoitusmenettelyllä
 • varhennettuja hakuja tai ylimääräisiä ja matalan kynnyksen apurahoja luoville aloille
 • säätiöiden yhteisten uusien tukitoimien luomista, joita koskevissa pohdinnoissanne yhdistys on myös kaikin tavoin apuna. 

Kansainvälisesti tilanne on kaikkialla hyvin samankaltainen: säätiöt pyrkivät tukemaan yhteiskuntaa parhain keinoin. Näitä toimia voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #philanthropydoesnotstop.

Moni eurooppalainen säätiö on sitoutunut noudattamaan London Funders Commitmentia, jonka sisältö vastaa Säätiöt ja rahastot ry:n omia linjauksia.

Säätiöiden toimia

Uusia tukimuotoja ja lisätukea

Lääketiede

Kulttuuriala

Muu

Varhennettuja hakuja

Tiedonkeruuta

 • Koneen säätiö on kysynyt tieteen ja taiteen tekijöiden näkemyksiä pandemian vaikutuksista heidän työhönsä. Tuloksista täällä
 • Suomalainen Tiedeakatemia järjesti apuahatutkijoilleen kyselyn koronakriisin vaikutuksista apurahatutkijoiden työhön ja henkiseen hyvinvointiin. Tuloksia täällä
 • Syöpäsäätiö on kysynyt rahoittamiltaan tutkijoilta koronakriisin vaikutuksista syöpätutkimukseen. Vaikutuksista täällä
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiön blogisarjassa Ympäristötutkimus poikkeustilassa tutkijat kertovat koronakriisin vaikutuksista sekä ympäristöön että tutkijan arkeen.

Joustoja apurahojen käyttöehtoihin

Moni säätiö (esim. Koneen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Lääketieteen Säätiö) on muuttanut myöntämiensä apurahojen käyttöehtoja joustavimmiksi jatkamalla työskentelyaikaa ja/tai hyväksymällä käyttämisen muuhunkin oman alan työskentelyyn kuin hakemuksesta myönnettyyn tarkoitukseen, jos se ei ole koronaviruksen vuoksi mahdollista. 

Säätiöt ja rahastot eivät ole immuuneja koronavirukselle ja sen vaikutuksille

Kriisi vaikuttaa rajusti myös säätiöiden sijoituksiin, joiden tuotot ovat tärkein tulonlähde säätiöiden yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Apurahasäätiöille yritysten maksamat osingot ja vuokratuotot ovat tärkein keino rahoittaa apurahojen ja muun tuen jakaminen – nyt nämä molemmat tulonlähteet ovat vaarantuneet talouskriisin vuoksi.

Säätiöiden kestävällä varainkäytöllä tavoitellaan sitä, ettei hakijoiden mahdollisuus apurahoitukseen vaarannu tulevaisuudessa. Hyvinä vuosina säätiöt pyrkivät keräämään puskureita, jollaisten tarkoitus on mahdollistaa tuen jakaminen myös vaikeina aikoina. Tämä vastasyklisyys ei kuitenkaan ole helposti toteutettavissa.

Koronaviruksen vaikutukset ovat niin vakavia ja syvällisiä, että säätiöidenkään puskurit eivät riitä pitkälle. Onkin pidettävä jo erittäin hyvänä saavutuksena, jos säätiö pystyy ylläpitämään suunnitellun jakomääränsä. Rahoituksen kasvattaminen on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, koska säätiöiden täytyy huolehtia pitkäjänteisesti myös tulevien sukupolvien tukemisesta.

Suosituksia vuokranantajina toimiville säätiöille

Vuokralaisten tilanteet ovat nyt kriisiaikana hyvin erilaisia. Vuokranantajille ei ole myöskään olemassa yhtä linjaa tai yhtä kaikille sopivaa ratkaisua. Osa vuokranantajista pystyy antamaan joustoa vuokralaisille, ja toisilla liikkumavara oman toiminnan rahoituksen kriittisyyden takia on pieni. Osalle säätiöistä vuokratulo on ainoa oman toiminnan rahoittamisen muoto. 

Tärkeätä on yrittää auttaa toinen toisiamme, ja ymmärtää erilaisia, nopeasti muuttuvia tilanteita. Monessa tapauksessa tilanne on vakava sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle: molemmilla tulonmenetys haittaa suoraan omaa toimintaa. 

Monen kiinteistöjä omistavan säätiön tavoitteena on pyrkiä joustamaan vuokralaistensa suhteen sekä maksuaikojen pidennyksillä että joillakin alennuksilla riippuen kunkin vuokralaisten tilanteesta ja toiminnan luonteesta. 

Suosituksemme on

 • keskustella vuokralaisten kanssa ja kuulla koronan vaikutuksista vuokralaisen toimintaan, talouteen ja henkilöstöön
 • sopia uusi maksuaikataulu – ei siis luopua vuokrista ensimmäisenä toimenpiteenä
 • olla toistaiseksi ryhtymättä perintätoimiin.
 • Voittoa tavoitteleville yrityksille on annettu yleensä muutama kuukausi maksuaikaa tai sovittu, että maksuihin palataan takautuvasti esim. kesän jälkeen (ilman korkoja).
 • Yleishyödyllisille ja luoville aloille on annettu myös maksuajan pidennyksiä ja joissakin tapauksissa myös rahallisia vuokrahelpotuksia.

Useat suuret, julkiset vuokranantajat ovat tehneet nopeita liikkeitä: Senaatti-kiinteistöt eli valtio voi luonteensa ja kokoluokkansa vuoksi antaa pk-yrittäjille muutamien kuukausien maksuvapautuksia. Sen sijaan eläkeyhtiöt tai kiinteistösijoitusyhtiöt eivät ole antamassa vuokranalennuksia, mutta voivat neuvotella maksuajan pidennyksistä.  

Valtion suunnittelemat tukipaketit ovat tuomassa helpotuksia viiveellä monille yrittäjille, joten moni nyt tukalassa tilanteessa oleva saa mahdollisesti tukea myöhemmin. Tilanteen selkeytymistä olisi siis hyvä odottaa, jos se on mahdollista. 

Toivomme, että kaikki osapuolet ymmärtävät toistensa aseman ja pystyvät yhdessä neuvottelemalla löytämään parhaat ratkaisut toistaiseksi.

Säätiöiden ja yhdistysten kokoukset saa järjestää etänä

Etäkokousten järjestäminen on mahdollista kaikille säätiöille ja yhdistyksille riippumatta niiden omista säännöistä.

Säätiöillä mahdollisuus etäosallistumiseen tulee säätiölaista. Lain HE:ssä mainitaan hallituksen osalta että ”Jäsenille voidaan myös tarvittaessa varata mahdollisuus osallistua teknisten apuvälineiden kautta kokoukseen tai koko kokous voidaan järjestää teknisten apuvälineiden avulla.” Tätä sovelletaan myös säätiön mahdolliseen vuosikokoukseen ja hallintoneuvoston kokoukseen. On siis mahdollista pitää kaikki kokoukset etänä, vaikka siitä ei ole mainintaa säätiön säännöissä. Säätiön hallituksen kannattaa miettiä, päättääkö se priorisoida kokousten lykkäämistä vai etäosallistumisia.

Yhdistysmuotoisia jäseniä on mietityttänyt omien kokousten järjestäminen tänä poikkeusaikana, jos säännöissä ei ole mainintaa etäosallistumismahdollisuudesta. Eduskunta on 24.4.2020 hyväksynyt lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Sen mukaan yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Kokoukset voi järjestää myös syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta.

Lisätietoa eduskunnan sivuilla

Katso myös: sähköinen allekirjoitus