Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf (f.d. Delegationen för stiftelser och fonder) är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningen har för närvarande 229 medlemmar, alla Finlands betydande stipendiestiftelser.

Privata stiftelser har en stor betydelse i vårt samhälle: år 2022 stödde föreningens medlemmar den finländska vetenskapen, konsten och civilsamhället med 516 miljoner euro. De upprätthåller museer och bevarar betydande historiska dokument. Stiftelserna kan skapa möjligheter, förbättra världen och förverkliga drömmar. Därför gagnar det hela samhället då man ser till att stiftelserna har goda förutsättningar för sin verksamhet.

Föreningen är en del av det nationella stiftelseområdet och den globala tredje sektorn. Stiftelser och fonder rf verkar tillsammans med samhälleliga, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella institutioner samt med stipendiemottagarna. Internationell dialog och samarbete är viktigt. Stiftelser och fonder rf är medlem i Philea (Philanthropy Europe Association) och världsomspännande WINGS (Wordwide Initiatives for Grantmaker Support).

Föreningen bevakar och försvarar sina medlemmars intressen. Den är en undervisare, sparrare, förmedlare av information, ett diskussionsforum, forskare och utgivare. Föreningen verkar föregripande och styr utvecklingen på stiftelseområdet. Stiftelser och fonder rf erbjuder medierna och den breda allmänheten aktuell, forskningsbaserad information och intressanta perspektiv på stiftelser. För dem som ansöker om stipendier ger föreningen vägledning.

Se även våra material på Slideshare.net

Våra medlemmar förbinder sig att följa God stiftelsepraxis.

God stiftelsepraxis

Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra. Verksamheten fick snabbt etablerade former och gav upphov till föreningen, som i år 2024 har 229 stiftelser och föreningar som medlemmar.

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar har konstaterat att föreningens mest centrala uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen samt att erbjuda sina medlemmar, som är allmännyttiga samfund som idkar stipendieutdelning, möjligheter att utbyta information och åsikter i gemensamma angelägenheter.

Medvetna om sin position som specialgrupp och om sitt ansvar gentemot samhället och sina intressenter har medlemssamfunden i Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf i 24. april 2006 godkänt detta direktiv om god stiftelsepraxis (uppdaterad den 11 november 2019).

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar respekterar varandras särart och självständighet. Eftersom medlemmarna även representerar många olika branscher, kan inte här nedtecknad god stiftelsepraxis alltid som sådan tillämpas på varje stiftelse eller förening som är medlem. Direktivet är bindande för medlemmarna förutom i de fall att stiftelsens eller föreningens stadgar eller bestämmelserna i testamente eller gåvobrev eller något annat giltigt skäl utgör ett hinder för tillämpningen av någon punkt i direktivet.

Föreningens styrelse kan från föreningen utesluta en medlem, som trots uppmaning, bryter mot principerna om god stiftelsepraxis.

Stadgar och strategi

Stadgar

Stiftelser och fonder rf har i sina stadgar bl.a. slagit fast kriterierna för medlemskap och syftet med verksamheten.

Strategi

Enligt föreningens strategi 2024–2026 Stiftelser och fonder rf

  • förstärker förståelsen för stiftelsernas betydelse i samhället, tydliggör stiftelsernas ställning med hjälp av fakta i den offentliga debatten samt påverkar lagstiftningen och annan reglering till förmån för stiftelser och för att skydda bidragsmottagare
  • kommunicerar mångsidigt och aktuellt, verkar i nätverk på både nationell och internationell nivå, utvecklar stiftelsernas inbördes samarbete och skapar möjligheter för växelverkan med intressegrupper samt förmedlar kunskaper till sina medlemmar från den europeiska stiftelseorganisationen Philea.
  • kartlägger informationsbehov, genomför undersökningar och utredningar på egen hand och med olika partners, stöttar och utbildar medlemmarna mångsidigt och professionellt, förutser och utvärderar samhällets utveckling för att stödja medlemmarna på ett så bra sätt som möjligt, erbjuder stiftelser möjligheter till omtanke och utveckling samt tar fram förändringsmodeller skapade av stiftelser.