För stipendiesökanden

Stiftelser och fonder beviljar i regel stipendier på ansökan och för ändamål som fastslagits i deras stadgar. En stiftelse kan ha flera olika understödsområden och områdena kan även variera från år till år.

De flesta stiftelser har en egen ansökningsblankett eller särskilda villkor för hur ansökan ska formuleras. Det blir allt vanligare att man kan lämna in ansökan via en webbtjänst. Det är viktigt att alltid på förhand kontrollera ansökningstiderna och eventuella specialvillkor direkt hos den organisation som beviljar understödet.

Coronakrisen och stiftelser: För stipendiesökanden >

Om ansökningsförfarandet

En bra ansökan motsvarar det ändamål som stipendieutdelaren har angett och innehåller alla de uppgifter som förutsätts i stipendieannonsen. För ansökan om finansiering av läroprov kan man begära hjälp och rekommendationer av sin handledare. Många skolor ordnar dessutom särskilda kurser i hur man gör upp ansökningar och CV.

Stiftelser och fonder rf kan inte hjälpa de sökande i uppgörandet av ansökningar.

Stiftelser och fonder beviljar i regel stipendier på ansökan och för ändamål som fastslagits i deras stadgar. En stiftelse kan ha flera olika understödsområden och områdena kan även variera från år till år.

Beskattning

Anvisningar för år 2018, 2019 och 2020

Enligt inkomstskattelagen (1535/92, 82§) är stipendier och andra understöd som har erhållits för studier eller vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet samt pris som har utdelats som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet skattepliktig inkomst under vissa förutsättningar.

Skatteplikten beror dels på vem som beviljar stipendiet, understödet eller priset, dels på det utbetalda beloppet enligt följande:

  1. Stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som erhållits från staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund eller från Nordiska rådet är inte skattepliktig inkomst.
  2. Stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som erhållits från en stiftelse eller fond eller t. ex. en registrerad förening eller ett aktiebolag är skattepliktig inkomst till den del det sammanlagda beloppet av dem – inklusive stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som beviljats av samfund som nämns i punkt 1 – efter avdrag av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium, som är 20 461,72 euro under år 2018, 20 728,49 euro under år 2019 och 23 269,80 euro under år 2020.

Stipendiemottagaren ska följa lagstiftningen om beskattning; närmare upplysningar om beskattningen ges av skattemyndigheterna. Stipendier ska uppges i beskattningen, om beloppen överskrider ovan nämnda gräns för skattefrihet. Ett skattepliktigt stipendium ska uppges som inkomst under det år då stipendiet kunde lyftas. Om stipendiemottagaren vill dra av utgifter för inkomstens förvärvande (t.ex. resor, litteratur, kostnader för arbetsrum eller anskaffning av utrustning) för den del som överskrider gränsen för skattefrihet, ska en utredning över avdragen tillställas skattemyndigheterna.

Om stipendiet används för att anställa extra arbetskraft, är stipendiemottagaren även ansvarig för de normala skyldigheter som åligger en arbetsgivare.

Enligt skattestyrelsens beslut (1052/2003) ska den som utbetalar ett stipendium underrätta skatteförvaltningen om stipendier och understöd som utbetalas till fysiska personer. Stipendier ska anmälas om minst 1 000 euro utbetalas till en och samma person under ett och samma år.

I anmälan ska nämnas bland annat stipendiemottagarens namn, personbeteckning, adress, stipendiets användningsändamål samt utbetalat belopp. Stipendiaten meddelar utbetalaren sin personbeteckning senast då man avtalar om hur stipendiet ska utbetalas. Till den del det inte är frågan om ett personligt stipendium, utan ett stipendium som använts för anställning av extra arbetskraft, utrustning e.d., är stipendiemottagaren skyldig att för sin del sörja för att skattemyndigheterna får en utredning över användningen av stipendiet.

Observera att bestämmelserna gällande beskattning kan ändras och att tolkningen av bestämmelserna i viss mån kan variera. Stiftelser och fonder rf kan därför inte ansvara för att dessa uppgifter är korrekta eller ge mer detaljerade råd om beskattning. Vid minsta oklarhet är det skäl att vända sig direkt till skattemyndigheterna (www.vero.fi).

Konstnärsgillet i Finland har på sin hemsida en skatteguide för konstnärer (på finska).

Skattedeklarationen 2019

Stipendier som anges i den förhandsifyllda skattedeklarationen har orsakat förvirring bland våra medlemmars stipendiemottagare. Stiftelser och fonder rf:s jurist har utrett följande fall tillsammans med skatteförvaltningens experter. Lösningarna har kontrollerats av skatteförvaltningen.

Stipendier i den förhandsifyllda skattedeklarationen 

Problem: Stipendier beviljade av privata finansiärer syns som skattepliktig inkomst i skattedeklarationen 2019, fastän de inte påverkar den slutliga beskattningsuträkningen och därmed inte heller skatten som ska betalas, om det sammanlagda stipendiebeloppet (efter avdrag) inte överstiger det årliga beloppet av ett statligt konstnärsstipendium.

Lösning: Skattedeklarationen behöver inte korrigeras fastän stipendier beviljade av privata instanser vilseledande syns som skattepliktiga stipendier. Om det sammanlagda stipendiebeloppet överstiger det årliga beloppet av ett konstnärsstipendium (2019: 20 728,44 euro), är den överskridande delen dock skattepliktig inkomst och från den kan ännu avdrag göras. I det fallet finns den skattepliktiga delen av stipendiet färdigt inskriven i den förhandsifyllda skattedeklarationen efter texten ”stipendiernas skattepliktiga del totalt”.

Årsanmälan av stipendium utbetalt till forsknings- eller arbetsgrupp

Problem: Ett stipendium som beviljats en forsknings- eller arbetsgrupp kan i sin helhet synas i den förhandsifyllda skattedeklarationen som en persons inkomst. Det här har kunnat ske om ett stipendium beviljat till en arbetsgrupp har anmälts bara med namnet på forskningsgruppens ledare, även om mottagarna är alla forskare i gruppen.

Motsvarande problem har kunnat uppkomma om hela stipendiebeloppet i årsanmälan har uppgetts med namnet på forskningsgruppens ledare, även om stipendiet i praktiken har utbetalats till forskningsinstitutet eller universitetet som använt det till att betala forskningsgruppens löner och andra kostnader under stipendieperioden.

Lösning: Arbetsgruppens ledare ska korrigera sin förhandsifyllda skattedeklaration och som stipendiebelopp ange bara sin egen andel av stipendiet och vid behov också korrigera uppgiften om att stipendiet har utbetalats till gruppen. Arbetsgruppens ledare kan också ta bort den ifrågavarande stipendieinkomsten från sina inkomster, om hen inte alls har haft inkomster i form av detta stipendium. Gruppens övriga medlemmar ska uppge sin egen andel av stipendiet i sina skattedeklarationer. Enklast går det att korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen på MinSkatt.

Pris – beskattning

Enligt inkomstskattelagen (82 §) är pris som erhållits från andra än staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund eller från Nordiska rådet skattepliktig inkomst till den del det sammanlagda beloppet av priset och övriga stipendier, understöd och pris efter avdrag av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande överstiger beloppet av ett statligt konstnärsstipendium (År 2018 är beloppet 20 491,72 euro/år; 2019: 20 728,49 euro/år och 2020: 23 269,80 euro/år).

Finansministeriet kan på ansökan besluta att ett pris som har utdelats som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet är helt skattefri inkomst för mottagaren. Ansökan görs av det samfund som beviljar priset. Ansökan är fritt formulerad och ska innehålla en motivering till skattebefrielsen.

Skatter och kostnader för hjälppersonal

Om stipendiemottagaren anställer extra arbetskraft ska man beakta att arbetsgivaren, dvs. stipendiemottagaren, svarar för ordnandet av socialskyddsavgifter, pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring och semesterförmåner samt för utbetalning av lön och semesterpremie samt för förskottsinnehållning.

Om stipendiemottagaren anlitar en självständig företagare (t.ex. en översättare eller ett privat laboratorium) för arbetet, är det inte frågan om anställd extra arbetskraft. Företagaren får ersättning för de utförda arbetsprestationerna och svarar själv för sina anställdas socialskydd och andra arbetsgivarskyldigheter som ansluter till arbetsförhållandet.

Pensionsskyddscentralen och pensionsförsäkringsbolagen ger närmare information om arbetspensionsavgifterna. Information om olycksfallsförsäkring samt om arbetslöshetsförsäkringspremie för anställda och arbetsgivare ges av de skadeförsäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar.

Observera att bestämmelserna gällande beskattning och socialskydd kan ändras och att tolkningen av bestämmelserna i viss mån kan variera. Stiftelser och fonder rf kan därför inte ansvara för att dessa uppgifter är korrekta eller ge mer detaljerade råd om beskattning. Vid minsta oklarhet är det skäl att vända sig direkt till skattemyndigheterna eller försäkringsbolaget.

Närmare information

Närmare upplysningar ges på www.vero.fi och www.tyoelake.fi.
En nyttig webbplats för små arbetsgivare är www.palkka.fi.

Stipendiemottagarens social- och pensionsskydd

LFÖPL-försäkringen gäller stipendiater som i Finland har beviljats stipendium för konstnärlig eller vetenskaplig verksamhet.

Enligt lagen gäller försäkringsskyldigheten alla stipendiater som omfattas av den finländska sociala tryggheten och som har beviljats arbetsstipendium från Finland. Stipendiet ska ha beviljats för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och motsvarar en årsinkomst på 3 900 euro (nivån 2019). Under vissa förutsättningar gäller försäkringsskyldigheten även verksamhet som bedrivs utomlands med stöd av stipendium samt utlänningars verksamhet i Finland med stöd av stipendium.

Det är stipendiemottagaren som är skyldig att teckna försäkring. Stipendiemottagaren ska alltså själv kontakta LPA. Stipendiebeviljaren är endast skyldig att informera om försäkringsskyldigheten.

Skyldigheten att teckna försäkring gäller såväl personliga stipendier som stipendier beviljade för arbete i en arbetsgrupp.

Personer under 18 år eller över 68 år och personer som får ålderspension kan inte teckna försäkring. Försäkringsskyldigheten gäller inte för stipendier som är avsedda för studier med sikte på grundexamen och inte heller för stipendier som endast är avsedda för täckande av omkostnader, såsom resestipendier.

De lagstadgade försäkringspremierna uppgår till 11-14 procent av stipendiebeloppet. Försäkringsavgifterna kan i alla fall till största del dras av i beskattningen.

Stipendiemottagare som betalat LFöPL-försäkringsavgift bör observera att de ska betala sjukvårdsavgift och dagpenningspremie i samband med eskattningen även om de inte betalar skatt för stipendiet.

Närmare information på LPA:s webbplats.

Observera att bestämmelserna gällande pensionsförsäkring och socialskydd kan ändras och att tolkningen av bestämmelserna i viss mån kan variera. Stiftelser och fonder rf ansvarar därför inte för att de uppgifter som har lämnats här är korrekta. Vid minsta oklarhet är det skäl att vända sig direkt till LPA.

Stipendiebeviljare hittar LPA:s anvisningar här. Dessutom ger Stiftelser och fonder rf rekommendationer under länken Publikationer.