Till dig som söker stipendium

Det finns hundratals privata stiftelser och fonder i Finland som stöder vetenskap, konst och annan utveckling av samhället. 

På den här sidan ger vi allmän information om att ansöka stipendier av stiftelser. Närmare information om finansiering finns

I slutet av sidan har vi samlat anvisningar om social- och pensionsskydd för dem som får eller beviljar stipendier.

Vad stöder stiftelserna?

Stiftelserna beviljar bidrag till doktorsavhandlingar, postdoc-forskning, böcker, musik, film, teater, bildkonst, design, festivaler, kulturarv, kolsänkor, jämlika möjligheter, restaurering av myrar och otaliga andra åtgärder för det gemensamma bästa. 

Stiftelser utdelar stipendier på ansökan för ändamål som fastslagits i deras stadgar. En stiftelse kan ha flera olika understödsområden och områdena kan även variera från år till år. 

Vem kan ansöka?

Inom ramen för sina stadgar kan en stiftelse bevilja finansiering 

 • till enskilda personer, arbetsgrupper eller sammanslutningar 
 • för personligt arbete, resor, konferens-, utrustnings- och materialkostnader samt hjälppersonal och eventuella andra syften.

Observera att en allmännyttig stiftelse inte kan bevilja finansiering till projekt som syftar till direkt ekonomisk fördel eller vinst åt en begränsad grupp. 

Stiftelser utdelar stipendier på ansökan för ändamål som fastslagits i deras stadgar. En stiftelse kan ha flera olika understödsområden och områdena kan även variera från år till år. 

Hur ansöker jag om stipendium?

Det finns stiftelser av olika storlekar och slag – använd lite tid på att hitta stiftelser som passar just dina behov. De största och mest kända stiftelserna är inte nödvändigtvis de bästa finansiärerna för just ditt projekt.

De flesta stiftelser har en egen webbplats där du kan lämna in finansieringsansökan elektroniskt under ansökningstiden. Olika stiftelser har olika ansökningstider, eftersom de alla är självständiga och oberoende av varandra. En och samma stiftelse kan också ha flera olika ansökningstider för olika ändamål, allt enligt donatorns önskemål.

Ansökningsblanketterna och de nödvändiga bilagorna varierar från stiftelse till stiftelse. Kontrollera de specifika ansökningstiderna och eventuella specialvillkor direkt av varje stiftelse.

Stiftelserna arrangerar infomöten om ansökan och ger råd i olika kanaler. Stiftelsernas experter hjälper gärna och svarar på dina frågor om det är något som inte framgår exempelvis i anvisningarna för ansökan.

För ansökan om finansiering för avhandlingar kan du be om hjälp och rekommendationer av läraren som är din handledare. Du kan också be om rekommendationer för icke-vetenskapliga ansökningar. Många läroanstalter och organisationer arrangerar specifika kurser i att skriva ansökningar och sammanställa cv. 

En bra ansökan motsvarar det ändamål som finansiären har angett och innehåller alla de uppgifter som efterfrågas i utlysningen. Därtill visar den sin förträfflighet jämfört med de konkurrerande ansökningarna.

Vad är ett stipendium? 

Stipendium är namnet på finansiering som beviljas av staten, en stiftelse, fond, föreningen eller annan sammanslutning. Samma instanser kan också bevilja (utmärkelse)priser. 

Ett stipendium

 • är tidsbegränsat (oftast 4–12 månader)
 • beviljas bara för det ansökta ändamålet
 • är personligt eller bundet till ett projekt och kan inte överföras till en annan mottagare
 • är vederlagsfritt, det vill säga att givaren får på inget sätt ekonomiskt gynnas av stipendiet som betalas
 • är skattefritt till en viss gräns fastställd av staten som uttryck för kreativa branschers betydelse för samhället.

Stiftelser har i allt högre grad börjat använda benämningen finansiering eller understöd i stället för stipendium.

Stiftelsernas medel härrör från privatpersoners donationer. Stiftelserna investerar kapitalet och stipendierna utdelas från avkastningen på det placerade kapitalet. All avkastning fördelas inte genast; stiftelsernas mål är att hålla samma nivå på sin stipendieutdelning även under ekonomiska lågkonjunkturer, då de offentliga bidragen vanligtvis minskar. Stiftelsernas hållbara kapitalförvaltning säkerställer ett tillräckligt stöd också till kommande generationer.

Stiftelsernas arbetsstipendier för forskare, euro (11/2023)

Per årPer månad
Avhandlingsforskare24.000–30.000 2.000–2.500
Post doc-forskare28.000–36.0002.333–3.000
Seniorforskare (docent)40.200–43.2003.400–3.600

Checklista för sökande

 • Läs utlysningen och anvisningarna omsorgsfullt – och följ de givna anvisningarna och tidsfristerna. Läs om den finansierande stiftelsen, dess syfte och tidigare finansieringsbeslut. Du kan då hitta nya perspektiv på din ansökan och förstår bättre hur den aktuella stiftelsen fungerar och tänker.
 • Kontrollera i god tid att du har alla bilagor som krävs för ansökan.
 • Om det går att bifoga en rekommendation till ansökan, be om en sådan (doktorander exempelvis av handledaren) i god tid, helst flera veckor före ansökningstidens slut. Goda referenter är populära och de har också mycket annat att göra. 
 • Var exakt, koncis och tydlig när du skriver din forsknings-, arbets- eller projektplan. Var konkret. Vem eller vilka gör vad, var, när, hur och varför? Examen eller titel säger inte i sig något om vilken kompetens deltagarna i projektet har. Tänk på att alla bedömare inte alltid direkt representerar ditt ämne. Det är också bra att motivera varför ditt projekt är aktuellt och vilken betydelse det har för samhället.
 • Sammanfatta betydelsen av din plan i det första stycket så tydligt och intressant att bedömarna vill veta mer. Tänk stort – visa att du ska utveckla en lösning som förändrar världen.
 • Håll din arbetsplan och cv uppdaterad. Kontrollera hur långa och i vilken form respektive finansiär vill att de här bilagorna ska vara.
 • Låt en kollega, vän eller familjemedlem läsa din ansökan innan du skickar in den. Är ansökan förståelig och övertygande? Hur kan den förbättras? Kommer din läsare ihåg det väsentliga? 
 • Var ärlig, realistisk och optimistisk. Nedvärdera inte dig själv, men lova inte heller för mycket.
 • Kontrollera att du har besvarat alla frågor. 
 • Du har väl angett din kontaktinformation och den är korrekt? Var det något som skulle undertecknas?
 • Skicka in ansökan i tid.
 • Lycka till!

Nyttig läsning

Det råder hård konkurrens om stipendier, därför kan även en bra ansökan bli utan finansiering. Ge inte upp: även de mest framgångsrika forskarna och konstnärerna har fått avslag på finansieringsansökningar. 

Till dig som fått stipendium

Grattis! Ett positivt finansieringsbeslut är alltid också en merit som innebär erkänsla av kolleger. Lägg alltid till uppgift om dina beviljade stipendier i ditt cv. 

Ett stipendium innebär frihet att arbeta på egna villkor, skapa nytt, förverkliga drömmar och förbättra världen. Stipendiebeviljaren är en riskfinansiär som tror på din framgång.

Ett stipendium är inte ett anställningsförhållande: instansen som beviljat det har inte en arbetsgivares förpliktelser, men å andra sidan inte heller rättighet att styra arbetet. När stöd betalas som stipendium, räcker stiftelsernas stöd till flera. Om stöd beviljas för lön tar arbetsgivarens sidokostnader sin del.

Tillsammans med stiftelsens besked om beviljat stipendium får du närmare anvisningar om vad du ska göra för att få stipendiet utbetalt.  

Delad glädje är dubbel glädje: alla tycker om att få tack. När du sprider glädjebudskapet att du fått finansiering till exempel på sociala medier gör det också finansiären glad. Tala om för dem som skrivit rekommendationer hur det gick för din ansökan, i synnerhet om du fick ett positivt beslut.

Teckna en lagstadgad pensionsförsäkring hos Mela (LPA). Bered dig också på att i din förhandsifyllda skattedeklaration kontrollera uppgifterna om stipendiet och göra eventuella avdrag för utgifter.

Finansiärerna kräver eller åtminstone uppskattar att de nämns i samband med att resultaten från projektet publiceras. Många stiftelser har på sin webbplats logor och namnet på olika språk för att användas i publikationer. Att inkludera en enkel mening som ”Detta verk har fått ekonomiskt stöd av fonden XX och stiftelsen NN” är också etiskt, även om det inte uttryckligen krävs.

Kom ihåg att göra redovisningen över stipendiets användning inom den tid som finansiären fastställer. Redovisning över tidigare stipendier är ett krav som många stiftelser har för att bevilja nytt stipendium.

Varför fick jag inte finansiering?

Det råder hård konkurrens om stipendier, därför kan även en bra ansökan bli utan finansiering. Procentandelen ansökningar som beviljas finansiering varierar mellan utlysningar, stiftelser och områden, men exempelvis Koneen Säätiö beviljade i sin höstens 2021 allmänna utlysning stipendium till 5,3 % av ansökningarna. 

Ge inte upp: även de mest framgångsrika forskarna och konstnärerna har fått avslag på finansieringsansökningar. 

Att ansöka finansiering är en färdighet som man kan öva upp. Även en ansökan som fått negativt beslut kan gagna ditt projekt genom att förbättra din förmåga att beskriva ditt arbete och dina kunskaper. Det är färdigheter som också behövs annanstans än vid ansökan om stiftelsefinansiering. 

För finansiärerna innebär bedömningen av ansökningar alltid ett val mellan lika bra men helt olika ansökningar. Det finns ingen slutlig rätt eller fel ordning bland de bästa sökandena. Stiftelserna är därför tvungna att överväga prioriteringar, risktagning och betrakta helheten, göra val och uteslutningar. 

Stiftelserna vet att sökandena gärna vill ha personlig återkoppling. Vissa stiftelser kommenterar också ansökningarna, men alla (särskilt stora som kan få upp till 10.000 ansökningar årligen) stiftelser har inte resurser till det. Ett system som bygger på kollegial bedömning innebär att de bästa experterna inom respektive bransch bedömer ansökningarna vid sidan av sin huvudsyssla. Det ligger i stiftelsernas intresse att de bästa experterna kan ta emot bedömningsuppdrag. Läs mer från vår artikel Hakijat kysyvät, säätiöt vastaavat.

”– då jag fick ett stipendium från stiftelsen med en ansökan som jag själv gjort ökade mitt självförtroende. Innan dess var jag kanske mer benägen att tro att allt (min anställning till projektet, finansieringen från fakultetens doktorsutbildning) bara hade skett av mina handledares nåd.”

Anni Piironen, Minni Matikainen & Minna Maunula, ”Väitöskirjatutkijat akateemisessa maailmassa”. Aikuiskasvatus 3/2022

Stipendiemottagarens social- och pensionsskydd

De som arbetar på stipendium har omfattats av social- och pensionsskyddet först från och med 2009. Reformen genomfördes som resultat av stiftelsernas samt vetenskaps- och konstförbundens långvariga påverkansarbete. 

Stipendiemottagare inom vetenskap och konst får sin arbetspensionsförsäkring av Mela. Mela erbjuder försäkringar också för olyckor, sjukdom eller arbetsoförmåga. 

Enligt lagen ska stipendiemottagare teckna en LFÖPL-försäkring hos Mela om de 

 • omfattas av det finländska socialskyddet,
 • har beviljats arbetsstipendium från Finland,
 • utför sitt vetenskapliga eller konstnärliga arbete i Finland ,
 • arbetar på stipendium i minst fyra månader och
 • får ett stipendium som är efter omvandling till en årlig arbetsinkomst minst 4.506 euro (nivån 2024).

Skyldigheten att teckna försäkring gäller såväl personliga stipendier som stipendier beviljade för arbete i en arbetsgrupp. Under vissa förutsättningar gäller försäkringsskyldigheten även arbete på stipendium utomlands och utlänningars stipendiearbete i Finland.

Stipendiemottagaren ska själv kontakta Mela för att teckna en försäkring. Stipendiebeviljarna ska meddela Mela när de har beviljat stipendiemottagaren ett stipendium som till sin längd och sitt belopp uppfyller villkoren för försäkring. 

Försäkring behövs inte om stipendiet är avsett för

 • studier för grundexamen eller 
 • täckande av omkostnader (t.ex. resestipendium). 

Personer under 18 år eller över 68 år och personer som får ålderspension kan inte teckna en LFÖPL-försäkring. 

De lagstadgade försäkringspremierna uppgår till cirka 11–14 % av stipendiebeloppet. 

LFÖPL-försäkrade ska också betala sjukvårdsavgift och dagpenningspremie i samband med beskattningen även om de inte betalar skatt för stipendiet. 

Försäkringen väcker ibland irritation bland stipendiemottagare, eftersom stipendiebeloppet man får i handen minskar. Försäkringen ger dock ett viktigt skydd och är relativt förmånlig jämfört med många andra grupper. Stipendiemottagarna kan också till största delen dra av försäkringspremierna i sin beskattning.

Reglerna för pensionsförsäkring och socialskydd kan ändra och tolkningen av dem kan i viss mån variera. Om du är det minsta osäker på vad som gäller i ditt fall, ska du be att få anvisningar direkt av Mela.

Läs mer

Melas webbplats

Stipendiebeviljare kan utöver Melas information också läsa Stiftelser och fonder rf:s rekommendationer under anvisningar.

Teckna en lagstadgad pensionsförsäkring hos Mela. Bered dig också på att i din förhandsifyllda skattedeklaration kontrollera uppgifterna om stipendiet.

Beskattning

Anvisningar för utbetalare och mottagare av stipendium

Stipendier och andra understöd som har beviljats för studier, vetenskaplig forskning eller för konstnärlig verksamhet samt pris som har utdelats som erkänsla för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet är i utgångspunkt skattefria. I vissa fall kan dessa inkomster vara skattepliktiga. Beskattningen fastställs enligt följande:

 • Stipendier, studiebidrag och andra understöd samt pris som erhållits från staten, en kommun, något annat offentligrättsligt samfund eller från Nordiska rådet är inte skattepliktiga.
 • Från och med den 1 januari 2023 är pris som erhållits som ett erkännande för vetenskaplig, konstnärlig och allmännyttig verksamhet skattefri inkomst om priset har mottagits från en prisutdelare som är oberoende av mottagaren (se mer information nedan).
 • Stipendier, studieunderstöd och andra understöd samt pris som erhållits från en stiftelse eller fond eller t. ex. en registrerad förening är skattepliktig inkomst till den del det sammanlagda beloppet av alla stipendier, andra understöd och pris (också sådana beviljade av samfund som nämns i punkt 1) som den skattskyldiga fått under skatteåret 2023 efter avdrag av utgifter överstiger 25.838,76 euro (26.355,60 euro från 1.3.2024).

Gränsen för skattefritt stipendium är den samma som det årliga beloppet för statligt konstnärsstipendium som fastställs av Centret för konstfrämjande. Det är bra att alltid kontrollera beloppet, för det ändrar och är per år

Från 1.3.202426.355,60 euro
1.1.–29.2.202425.838,76 euro
1.5.–31.12.202325.838,76 euro
1.1.–30.4.202324.965,04 euro
1.6.–31.12.202224.761,09 euro
1.1.–31.5.202224.475,56 euro

Beskattning av hederspris

Ett pris som erhålls som ett erkännande för vetenskaplig, konstnärlig och allmännyttig verksamhet är skattefri inkomst om priset tas emot av en pristagare som är oberoende av prisutdelaren. Så är fallet även om prisbeloppet överstiger det årliga beloppet av det statliga konstnärsbidraget som avses i 82 § 2 mom. i inkomstskattelagen. Hederspris räknas inte heller med när man överväger uppfyllandetav det skattefria maximibeloppet för andra understöd och stipendier.

Nuförtiden görs skattemässig bedömning av hederspris endast av Skatteförvaltningen. Finansministeriet fattar inte längre beslut om skattebefrielse för hederspris utifrån en ansökan. 

Förändringen som trädde i kraft i början av 2023 har förenat och effektiviserat beskattningsförfarandet för hederspris och minskat det administrativa arbetet för prismottagare och prisutdelare.

Under beskattningen 2022 och tidigare beskattningsår är principerna för beskattning av hederspris fortfarande i grund och botten desamma som för stipendier.

.

Skattedeklaration 

Stipendiemottagarens förhandsifyllda skattedeklaration

Stipendierna syns på mottagarens förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt enligt de uppgifter som utbetalaren har meddelat. Stipendiemottagaren behöver bara meddela skattemyndigheterna om de stipendier, understöd och pris som saknas i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller är fel angivna i den. Detta gäller både skattepliktiga och skattefria stipendier.

Stipendier, studieunderstöd och andra understöd samt pris räknas som inkomst inom det skatteår då de utbetalas. (Till och med 2018 var stipendier alltid inkomst inom det skatteår då de kunde lyftas.)

Stipendiemottagaren ska på den förhandsifyllda skattedeklarationen också meddela utgifterna som orsakats av stipendiearbetet. Avdragbara utgifter är exempelvis avdrag för arbetsrum, arbetsredskap samt resekostnader i samband med stipendiet. Utgifterna specificeras enligt om de riktades till ett skattepliktigt eller skattefritt stipendium.

Det har uppstått oklarheter när det gäller stipendier beviljade av privata finansiärer, eftersom de syns som skattepliktig inkomst i den förhandsifyllda skattedeklarationen, fastän de inte påverkar den slutliga beskattningsuträkningen och därmed inte heller skatten som ska betalas, om det sammanlagda stipendiebeloppet efter avdrag inte överstiger det årliga beloppet för statligt konstnärsstipendium.

Stipendiemottagaren behöver inte korrigera sin förhandsifyllda skattedeklaration för denna del. Om det sammanlagda stipendiebeloppet överskrider beloppet för årligt konstnärsstipendium, är den överskridande delen dock skattepliktig inkomst och från det kan ännu avdrag göras. I det fallet finns den skattepliktiga delen av stipendiet färdigt inskriven i den förhandsifyllda skattedeklarationen efter texten ”stipendiernas skattepliktiga del totalt”.

Reglerna för beskattningen kan ändra och tolkningen av dem kan i viss mån variera. Om du är det minsta osäker på vad som gäller i ditt fall, ska du be att få anvisningar direkt av skatteförvaltningen. 

Stipendieutbetalarens årsanmälan

Den som utbetalar ett stipendium ska underrätta skatteförvaltningen om stipendier och understöd som utbetalas till fysiska personer om minst 1.000 euro utbetalas till en och samma person under ett och samma år.

I anmälan ska nämnas bland annat stipendiemottagarens namn, personbeteckning, adress och typ av stipendium, det vill säga om det är ett projektstipendium, arbetsstipendium eller pris.

Årsanmälan över stipendium utbetalt till forsknings- eller arbetsgrupp

Ett stipendium som beviljats en forsknings- eller arbetsgrupp kan i sin helhet synas som bara en persons inkomst på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det här har kunnat ske om ett stipendium beviljat till en arbetsgrupp har anmälts bara med namnet på den ansvariga personen, även om mottagarna är flera.

Ett motsvarande problem kan ha uppstått i en situation där hela stipendiebeloppet i årsanmälan har meddelats på forskningsgruppens ledares namn. I praktiken har stipendiet ändå utbetalats till forskningsinstitutet eller universitetet som använt det till att betala forskningsgruppens löner och andra kostnader under stipendieperioden.

I så fall ska forsknings- eller arbetsgruppens ledare korrigera sin förhandsifyllda skattedeklaration och som stipendiebelopp ange bara sin egen andel av stipendiet och meddela att stipendiet har utbetalats till gruppen. Om gruppens ledare inte alls har haft inkomster i form av detta stipendium, kan det helt tas bort från inkomsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Gruppens övriga medlemmar ska uppge sin egen andel av stipendiet i sina skattedeklarationer. Enklast går det att korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen på MinSkatt.

Läs mer

Årsanmälan om betalda stipendier, blankettanvisning 2023 på Skatteförvaltningens sidor

Skatter och avgifter för hjälppersonal

Om stipendiemottagaren anställer hjälppersonal ska mottagaren uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare. Arbetsgivaren ansvarar för socialskyddsavgifter, pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring och semesterförmåner, för utbetalning av lön och semesterpremie samt för förskottsinnehållning.

Om stipendiemottagaren anlitar en självständig företagare (t.ex. en översättare eller ett privat laboratorium) för arbetet, är det inte frågan om anställd hjälppersonal. Företagaren fakturerar stipendiemottagaren för tjänsten och ansvarar själv för sina anställdas socialskydd och andra arbetsgivarskyldigheter.

Pensionsskyddscentralen och olika pensionsförsäkringsbolag ger närmare information om arbetspensionsavgifterna. Information om olycksfallsförsäkring och om arbetslöshetsförsäkringspremie för anställda och arbetsgivare ges av de skadeförsäkringsbolag som erbjuder dessa försäkringar.

Reglerna för beskattning och socialskydd kan ändra och tolkningen av dem kan i viss mån variera. Om du är det minsta osäker på vad som gäller i ditt fall, ska du be att få anvisningar direkt av skatteförvaltningen eller försäkringsbolaget.

Läs mer

Närmare anvisningar: www.skatt.fi och www.arbetspension.fi
Nyttig webbplats för små arbetsgivare: www.palkka.fi