Stiftelsers ansvarsfullt placerande

07.06.2021

För allmännyttiga stiftelser och fonder är ansvar en väsentlig del av all verk-samhet, också investeringar. Ansvarsfulla placeringsbeslut har ett konsekvent samband med stiftelsernas allmännyttighet, deras värden och uppfyllandet av deras syften. Stiftelsers ansvarsfullt placerande är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsers sty-relser och övriga ledning i planeringen och genomförandet av lösningar för ansvarsfull placering. Handbokens syfte är att samla grundläggande infor-mation om ämnet som är relevant för stiftelser samt presentera några praktiska exempel på hur ansvarsfullhet kan främjas. 

Guiden publiceras endast i elektronisk form.

Ladda ner PDF