Oppaat

Yhdistyksemme julkaisee erilaisia ohjeita ja oppaita (apuraha)säätiöiden tueksi ja yleiseksi tietolähteeksi säätiökysymyksissä. Jäseniämme sitovaa Hyvää säätiötapaa lukuun ottamatta ohjeet ovat suosituksenomaisia.

Kaikki julkaisumme ovat vapaasti luettavissa verkossa. Ympäristön säästämiseksi julkaisemme oppaamme nykyään lähes aina vain sähköisessa muodossa. Painettuja oppaita voi tilata osoitteesta info(at)saatiotrahastot.fi. Jäsenemme saavat ne maksutta, muilta laskutamme nimellishinnan + toimituskulut. 

Hyvä säätiötapa

Säätiöt ja rahastot ry on laatinut kirjallisen Hyvän säätiötavan – säätiöiden itsesääntelyohjeen (code of conduct) ohjaamaan säätiöiden toimintaa. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan sitä, mutta myös muut säätiöt voivat hyödyntää ohjetta toiminnassaan. Hyvä säätiötapa käsittelee tiiviisti säätiön hyvää hallintoa, apurahoja ja palkintoja, viestintää, hallintoa, varainhoitoa sekä yhteistyötä säätiöiden ja niiden sidosryhmien kesken. Hyvä säätiötapa neuvoo, miten hyvä säätiö toimii.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF

Säätiön hyvä hallinto (2015)

Säätiöt ja rahastot ry:n laatima Säätiön hyvä hallinto on käytännönläheinen käsikirja siitä, miten hyvin hoidettu säätiö toimii. Kirja vastaa 2015 voimaan tullutta säätiölakia. Siinä esitellään säätiöiden hyvän hallintotavan periaatteet koskien niin toimintaa ja taloutta, taloushallintoa ja tilinpäätöstä, viestintää ja valvontaa, vaikuttavuutta ja vuosikelloa, varainhoitoa ja velkarahoitusta, palkkioita ja apurahojen myöntämisiä kuin verotusta.

Teoksen suomenkielinen painos on loppu.

Lataa PDF

Esimerkkejä säätiön riskienhallinnasta

Miten erilaisia riskejä voi tunnistaa ennakkoon? Miten niihin voi varautua? Mitä hyötyä riskienhallinnan suunnittelusta on säätiölle? Mitkä ovat toimivan riskienhallintasuunnitelman elementit, millainen sopisi juuri omalle säätiölle? Jos säätiön asiamiehen työskentely yllättäen keskeytyisi, mitä tapahtuisi? Miten varmistaa, että hiljainen tieto ei häviä? Vastaukset näihin ja muihin säätiöiden riskienhallintaan liittyviin kysymyksiin selviävät tästä oppaastamme.

Opas on julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Lataa PDF

Säätiön kestävä varainkäyttö

Säätiön hallitus on vastuussa säätiön toiminnasta. Tämä merkitsee ennen kaikkea vastuuta säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja omaisuuden hoidosta. Säätiötoiminnan periaatteena on käyttää säätiön voimavarat mahdollisimman hyvin tarkoituksen toteuttamiseen. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva toiminta edellyttää, että varainkäyttö ei saa johtaa säätiön varojen pysyvään vähenemiseen, mutta ei myöskään omaisuuden arvon itsetarkoitukselliseen kasvattamiseen esimerkiksi liian varovaisen jakopolitiikan vuoksi. Tämän tasapainon löytäminen on säätiön kestävän varainkäytön tavoite.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF

Säätiön vastuullinen sijoittaminen

Yleishyödyllisille säätiöille ja rahastoille vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa, myös sijoittamista. Vastuulliset sijoituspäätökset kytkeytyvät johdonmukaisesti säätiöiden yleishyödyllisyyteen, arvoihin ja tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön vastuullinen sijoittaminen on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi säätiöiden hallituksille ja muulle johdolle niiden suunnitellessa ja toteuttaessa vastuullisen sijoittamisen ratkaisujaan. Opas kokoaa säätiöille oleelliset perustiedot aiheesta sekä esittelee käytännön esimerkkejä siitä, miten vastuullisuutta voi viedä eteenpäin.

Opas on julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Lataa PDF

Vaikuttava säätiö!

Vaikuttavuusarviointioppaan tarkoitus on herättää säätiön toiminnassa mukana olevia pohtimaan, millaisia tuloksia säätiöissä tavoitellaan ja miten näiden tavoitteiden toteutumista, säätiön vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Tiiviillä oppaalla on tarkoitus inspiroida ajattelua ja tarjota työkaluja. Säätiöiden hallitukset voivat pitää vaikuttavuuden arviointia keinona oman osaamisensa kehittämiseen: arvioinnin tulokset kertovat, mikä säätiössä toimii ja mikä voisi toimia paremmin.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF

Säätiön hyvä tiedonhallintatapa

Euroopan unionin uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa 25. toukokuuta 2018 alkaen. Säätiöt ja rahastot ry:n laatima Säätiön hyvä tiedonhallintatapa auttaa säätiöitä toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi tätä tietosuojasääntelyä noudattaen. Oppaassa annetaan käytännön ohjeita ja suosituksia tilanteisiin, joissa tietosuoja-asetus on otettava huomioon.

Opas on julkaistu ainoastaan verkkoversiona ja sitä päivitetään, kun asetuksen käytännön soveltamisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä tulee uutta tietoa.

Lue artikkeli

Esimerkkejä säätiön viestinnästä

Viestintäoppaamme kertoo tiivistetysti, miten säätiön kannattaa suunnitella ja toteuttaa viestintäänsä. Miten näkyä ja löytää hyviä hakijoita? Mitä hyötyä somesta on? Miten median kanssa toimitaan? Kuinka kriiseihin pitää varautua? Lue ja poimi itsellesi parhaat vinkit. Opas on päivitetty 2021 verkkohäirintää käsittelevällä luvulla, jonka on kirjoittanut toimittaja Johanna Vehkoo.

Opas on julkaistu ainoastaan sähköisessä muodossa.

Lataa PDF

Esimerkkejä lähipiiriin liittyvistä menettelytavoista säätiön johdolle ja tilintarkastajille

Säätiön johdon täytyy tuntea lähipiiritoimiin liittyvät vastuut ja vaatimukset sekä ymmärtää tilintarkastajan rooli ja velvoitteet. Tämä lähipiiriohje antaa esimerkkejä siitä, kuinka säätiöt voivat raportoida lähipiiritoimistaan säätiölain velvoittamalla ja hyvän hallintokäytännön mukaisella tavalla. Esimerkkien tarkoitus on tukea säätiöitä näiden tarkastellessa omia lähipiiriprosessejaan ja laatiessa lähipiiriohjeitaan.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF

Esimerkkejä säätiön hallituksen (itse)arviointia varten

Tämä opas on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi säätiöiden hallituksille ja muulle johdolle niiden suunnitellessa ja toteuttaessa toimintansa arviointia. Hallituksen toiminnan (itse)arviointi on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Hallituksen työn arviointi tukee säätiön tarkoituksen toteuttamista, kun hallitus voi hyödyntää tuloksia toimintatapojensa kehittämisessä ja yhteisten tavoitteiden ja toimintakulttuurin selkeyttämisessä.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF

Esimerkkejä tieteen apurahakäytännöistä säätiöille

Säätiöillä on omat periaatteensa ja ohjeensa siitä, miten ja millä ehdoilla apurahoja haetaan ja myönnetään. Opas esittelee tiedettä rahoittavien säätiöiden ja rahastojen apurahoihin liittyviä käytäntöjä ja malleja. Yleiskuvan saaminen ja esimerkit voivat olla erityisen hyödyllisiä uusille tai vasta apurahojen jakamista aloittaville säätiöille. Mm. apurahojen hakuaikoja ja -ohjeita, suuruutta ja seurantaa sekä tietosuojaa ja tiedottamista koskevat esimerkit voivat olla hyödyksi myös jo toimintatapansa vakiinnuttaneille säätiöille oman toiminnan kehittämisessä.

Yhdistyksen jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.

Lataa PDF