Meistä

Säätiöt ja rahastot ry (aiemmin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 229 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2022 yksinomaan jäsenemme rahoittivat suomalaista tiedettä, taidetta ja kansalaistoimintaa 516 miljoonalla eurolla. Säätiöt ylläpitävät lisäksi tutkimuslaitoksia, museoita ja residenssejä, säilyttävät merkittäviä muistiaineistoja, kartuttavat taidekokoelmia sekä toteuttavat merkittäviä hankkeita. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi 15.12.1970. Rekisteröity yhdistys siitä tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Toimimme yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien kanssa. Säätiöt ja rahastot ry on Philean (Philanthropy Europe Association) ja maailmanlaajuisen WINGS:n jäsen.

Säätiöt ja rahastot ry on jäsentensä etujen ajaja, verkottaja ja keskustelufoorumi, säätiötiedon tuottaja, asiantuntija ja kouluttaja. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Tarjoamme ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat meidät opastajana apurahakysymyksissä ja työstä apurahansaajan aseman parantamiseksi.

Katso myös esityksemme Slideshare-palvelussa

Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Hyvä säätiötapa

Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui pian ja siitä muodostui yhdistys, johon kuuluu vuonna 2024 jo 229 jäsentä, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat todenneet, että yhdistyksen tehtävä on jäsentensä edunvalvonta sekä tarjota jäseninään oleville apurahoja jakaville yleishyödyllisille yhteisöille mahdollisuus tietojen ja mielipiteiden vaihtoon yhteisissä asioissa.

Tiedostaen asemansa erityisryhmänä sekä vastuunsa yhteiskunnassa sidosryhmilleen Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf:n jäsenet ovat hyväksyneet 24. huhtikuuta 2006 seuraavan hyvää säätiötapaa koskevan ohjeen (päivitetty 11.11.2019).

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet kunnioittavat toistensa yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä. Koska jäsenet myös edustavat useita eri aloja, ohjeeseen kirjattu hyvän säätiötavan kuvaus ei aina voi olla sellaisenaan sovellettavissa jokaiseen jäsenenä olevaan säätiöön tai yhdistykseen. Näitä ohjeita noudatetaan jäseniä sitovina paitsi siinä tapauksessa, että säätiön tai yhdistyksen säännöt, testamentti- ja lahjakirjamääräykset taikka muu perusteltu syy estää jonkin ohjekohdan noudattamisen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta rikkoo hyvän säätiötavan periaatteita.

Säännöt

Säännöissämme määritellään mm. jäsenkriteerit ja toimintamme tarkoitus.

Strategia

Strategiamme 2024–2026 mukaan Säätiöt ja rahastot ry

  • vahvistaa ymmärrystä säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa, selkeyttää asiatiedoin säätiöiden asemaa julkisessa keskustelussa sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn säätiöiden eduksi ja tuensaajien turvaamiseksi.
  • viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, toimii verkostomaisesti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, kehittää säätiöiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiöille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa sekä välittää jäsenilleen osaamista Euroopan kattojärjestöstä Phileasta.
  • kartoittaa tiedontarpeita, toteuttaa tutkimuksia ja selvityksiä itse ja eri kumppanien kanssa, hyödyttää tutkimustiedolla säätiöitä ja sidosryhmiä, tukee ja kouluttaa jäsenistöä monipuolisesti ja ammattimaisesti, ennakoi ja arvioi yhteiskunnan kehitystä tukeakseen jäseniä mahdollisimman hyvin, tarjoaa säätiöille mahdollisuuksia uudelleenajatteluun ja kehittymiseen sekä tuo esiin säätiöiden luomia malleja muutokselle.