Apurahan hakijalle

Säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja aina omien sääntöjensä määräämään tarkoitukseen hakemuksesta. Säätiöllä voi olla useita eri tukialoja, jotka voivat myös vaihdella vuosittain.

Useimmilla säätiöillä on oma hakulomake tai tietyt ehdot hakemusten muotoiluja varten. Verkossa tehtävää sähköistä apurahahakua käytetään yhä enemmän. On tärkeää tarkistaa suoraan kultakin apurahoja myöntävältä taholta hakuajat ja mahdolliset erityisehdot ennen oman hakemuksen lähettämistä.

Koronakriisi ja säätiöt: Apurahanhakijoille >

Hakemisesta

Hyvä hakemus vastaa apurahan myöntäjätahon ilmoittamaa tarkoitusta ja sisältää kaiken sen, mitä hakuilmoituksessa on kysytty. Opinnäytetöiden rahoitushakemusta varten voi pyytää apua ja suosituksia ohjaavalta opettajalta, lisäksi monet oppilaitokset järjestävät myös erityisiä kursseja hakemusten ja CV:n laatimista varten.

Säätiöt ja rahastot ry:llä ei ole mahdollisuutta avustaa apurahanhakijoita hakemusten laatimisessa.

Säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja aina omien sääntöjensä määräämään tarkoitukseen hakemuksesta. Säätiöllä voi olla useita eri tukialoja, jotka voivat myös vaihdella vuosittain.

Verotus

Ohjeet vuosille 2018, 2019 ja 2020

Tuloverolain (1535/92, 82§) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin veronalaista tuloa.

Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

  1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.
  2. Säätiöltä tai rahastolta, sekä esim. rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien – myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen antamien – stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää 1.8.2020 alkaen 23 376,45 euroa.

Verovapaan apurahan raja on sama kuin valtion taiteilija-apurahan vuotuinen määrä, jonka Taiteen edistämiskeskus vahvistaa (Valtion taiteilija-apurahoista annettu laki, 734/1969, 3 §:n 4 momentti ja 4 d §). Määrä kannattaa aina tarkistaa, sillä summat muuttuvat, niiden ollessa

  • vuonna 2018: 20 461,72 euroa
  • 2019: 20 728,49 euroa 
  • 31.7.2020 asti: 23 269,80 euroa
  • 1.8.2020 alkaen: 23 376,45 euroa

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta. Apuraha on ilmoitettava verotuksessa, jos sen suuruus ylittää yllämainitun veronalaisen rajan. Veronalainen apuraha on ilmoitettava sen vuoden tulona, jolloin se on ollut nostettavissa. Mikäli apurahan saaja haluaa verovapaan määrän ylittävältä osalta verotuksessa vähennettäväksi tulon hankkimisesta aiheutuvia menoja (esim. matkoja, kirjallisuutta, työhuonekuluja tai laitehankintoja).

Hän toimittaa niistä veroviranomaisille tarvittavan selvityksen. Apurahan saaja on myös vastuussa normaaleista työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen.

Verohallituksen päätöksen (1052/2003) mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa stipendit ja apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1 000 euroa vuodessa.

Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendinsaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä. Stipendiaatti ilmoittaa maksajalle henkilötunnuksensa viimeistään sopiessaan stipendin maksutavasta. Stipendinsaajan velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan siitä, että veroviranomaiset saavat selvityksen stipendin käyttämisestä siltä osin kuin se ei ole henkilökohtaista apurahaa, vaan on käytetty aputyövoiman palkkaamiseen, laitteisiin tms.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Yhdistyksemme ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahan saajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Taiteilijoille on oma vero-opas Suomen Taiteilijaseuran sivuilla.

Esitäytetty veroilmoitus muuttui 2019 alkaen

Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät apurahat ovat aiheuttaneet epätietoisuutta jäsentemme apurahansaajien keskuudessa. Säätiöt ja rahastot ry:n lakimies on selvittänyt seuraavat tapaukset yhdessä verohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisut ovat verohallinnon tarkistamia.

Apurahat esitäytetyllä veroilmoituksella 

Ongelma: Yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät veronalaisina veroilmoituksella, vaikka ne eivät vaikutakaan lopulliseen verolaskelmaan eivätkä siten myöskään maksettavaan veroon, jos apurahojen yhteismäärä (vähennysten jälkeen) ei ylitä valtion taiteilija-apurahan vuotuista määrää.

Ratkaisu: Veroilmoitusta ei tarvitse korjata, vaikka yksityisten myöntäjien apurahat näkyvät erehdyttävästi veronalaisena apurahana. Jos apurahojen yhteismäärä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan määrän (1.8.2020: 23 376,45 euroa), on ylimenevä osa yksityisten tahojen apurahoista kuitenkin veronalaista tuloa, johon on mahdollista vielä kohdistaa vähennyksiä. Tässä tapauksessa verotettava osuus apurahasta on valmiiksi merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tekstin ”apurahojen verotettava osuus yhteensä” jälkeen.

Vuosi-ilmoitus tutkimus- tai työryhmälle maksetusta apurahasta

Ongelma: Esitäytetyllä veroilmoituksella tutkimus- tai työryhmän saama apuraha voi näkyä kokonaan yhden henkilön tulona. Näin on voinut käydä, jos työryhmälle myönnetty apuraha on ilmoitettu kokonaan vain tutkimusryhmän vastuuhenkilön nimellä, vaikka saajina onkin myös ryhmän muut tutkijat.

Samanlainen ongelma on saattanut syntyä tilanteessa, jossa koko apurahan määrä on vuosi-ilmoituksella ilmoitettu tutkimusryhmän vastuuhenkilön nimissä, vaikka apuraha on käytännössä maksettu tutkimuslaitokselle tai yliopistolle ja vasta sieltä maksettu tutkimusryhmän palkkoja apurahakauden ajalta sekä katettu ryhmän muita kuluja.

Ratkaisu: Työryhmän vetäjän tulee korjata esitäytettyä veroilmoitustaan ja merkitä apurahan määräksi vain oma osuutensa apurahasta ja korjata myös tarvittaessa tieto siitä, että apuraha on maksettu ryhmälle. Työryhmän vetäjä voi myös käydä poistamassa kyseisen apurahatulon tuloistaan, jos hän ei ole kyseistä tuloa apurahan muodossa ollenkaan saanut. Muiden ryhmän jäsenten tulee merkitä oma osuutensa apurahastaan omalle veroilmoitukselleen. Helpoiten esitäytetyn veroilmoituksen korjaaminen onnistuu OmaVerossa.

Palkinnot – verotus

Tuloverolain (TVL 82 §) mukaan muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saatu palkinto on saajalleen veronalaista tuloa siltä osin, kuin sen sekä muiden apurahojen, stipendien ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan määrän (1.8.2020: 23 376,45 €/v.)

Valtionvarainministeriö voi hakemuksesta päättää, että tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustuksena saatu palkinto on saajalleen koko määrältään verosta vapaata tuloa. Hakemuksen tekee palkinnon myöntäjäyhteisö. Hakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää perustelut verovapauden tueksi.

Aputyövoiman verot ja maksut

Jos apurahansaaja palkkaa työsuhteeseen aputyövoimaa on huomattava, että työnantaja, siis apurahansaaja, vastaa sosiaaliturvamaksusta, eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutuksen järjestämisestä, työntekijän vuosilomaetuuksien järjestämisestä sekä palkan ja lomaltapaluurahan maksamisesta ja verojen pidättämisestä.

Jos apurahansaaja käyttää työn suorittajana itsenäistä yrittäjää (esim. kielenkääntäjä, yksityinen laboratorio), ei ole kysymys työsuhteessa olevasta aputyövoimasta. Yrittäjälle suoritetaan korvaus saaduista työsuorituksista, ja yrittäjä vastaa työntekijöidensä sosiaaliturvasta ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista.

Työeläkemaksuista saa lisätietoja Eläketurvakeskuksesta sekä eri eläkevakuutusyhtiöistä. Tapaturmavakuutuksesta, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta saa tietoja tapaturmavakuutusasioista hoitavilta vahinkovakuutusyhtiöiltä.

On huomattava, että verotusta ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöt ja rahastot ry ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta tai vakuutusyhtiöstään.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet www.vero.fi ja www.tyoelake.fi.
Pientyönantajan hyödyllinen apusivusto on osoitteessa www.palkka.fi.

Apurahansaajan sosiaali- ja eläketurva

MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja määrältään se vastaa vuosiansiona 3 900 euroa (vuoden 2019 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen on vakuutettavalla itsellään, eli apurahan saaneen on oltava itse yhteydessä Melaan vakuutuksen ottamiseksi. Apurahan myöntäjällä on vain tietojenantovelvollisuus.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Apurahansaajalle tulee maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja 11–14 prosenttia apurahan määrästä. Vakuutusmaksut voi kuitenkin suurilta osin vähentää verotuksessa.

Myel-vakuutusmaksua maksaneiden apurahansaajien tulee huomioida, että he joutuvat maksamaan sairaanhoitomaksua ja päivärahamaksua verotuksen yhteydessä vaikka apurahasta ei veroa maksettaisikaan.

Lisätietoja saa Melan kotisivuilta.

On huomattava, että eläkevakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöt ja rahastot ry ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan Melasta.

Apurahojen myöntäjille löytyy Melan ohjeiden lisäksi Säätiöt ja rahastot ry:n laatimat suositukset kohdasta Oppaat.