Finländarna litar på stipendiestiftelserna – de är vänner i krisen

08.06.2020
Meddelande

Majoriteten av finländarna anser att stiftelser som beviljar stipendier har ett gott rykte och de litar på att stiftelserna följer sitt syfte, visar en färsk undersökning.

Enligt undersökningen som beställts av Stiftelser och fonder rf anser majoriteten (62 %) av finländarna att stiftelser som beviljar stipendier har ett mycket eller tämligen gott allmänt rykte. Därtill litar majoriteten (66 %) också på att stiftelser som beviljar stipendier arbetar enligt sitt syfte.

Stipendiestiftelsernas allmänna rykt är något bättre än för två år sedan när den föregående undersökningen gjordes. Andelen av både dem som ger ett mycket gott och dem som ger ett tämligen gott betyg har ökat.

– Stiftelsernas snabba reaktion på coronakrisen avspeglas förmodligen i resultaten, säger Stiftelser och fonder rf:s verkställande direktör Liisa Suvikumpu.– Stiftelserna har fördelat extra stöd exempelvis som nödhjälp för kultursektorn och för medicinsk forskning i coronaviruset.

Endast något färre än var tionde (9 %) av dem som svarade anser att stiftelserna har ett svagt rykte. En femtedel (22 %) av finländarna litar inte särskilt mycket eller inte alls på att stiftelserna fungerar enligt sina syften.

Förtroendet för stiftelsernas verksamhet står i samband med svararnas utbildningsnivå. Två av fem med den lägsta formella utbildningen tycks inte lita på att stiftelserna arbetar i enlighet med sina syften. Ju högre utbildning personerna har, desto större är sannolikheten att de känner till stiftelsernas verksamhet och bedömer stiftelserna i positiva ordalag.

Bäst kände svararna till Suomen KulttuurirahastoJane och Aatos Erkkos stiftelse samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Undersökningen genomfördes i form av intervjuer och i den deltog 1 056 personer som representerade 15–74-åringar i Finland. 

En halv miljard euro om året

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2018 vetenskap med 223 miljoner euro, konst med 63 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 164 miljoner euro. Därtill gjorde stiftelserna enstaka investeringar (bl.a. 14 miljoner euro i byggkostnader för Amos Rex) och betalade lön till sina anställda. Sammanlagt använde stiftelserna en halv miljard euro för att genomföra sina syften.

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 86 miljoner euro. Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd till konsten var 63 miljoner euro, vilket är inemot dubbelt mer än Centret för konstfrämjandes (Taike) årliga stöd på 35 miljoner euro. Stiftelserna stödde civilsamhället med 164 miljoner euro på livets alla områden från museer till försvar, från vetenskapsfostran till motion och idrott samt från utveckling av en enskild bransch till föreningsverksamhet. 

Närmare information

Stiftelser och fonder rf (f.d. Delegationen för stiftelser och fonder) är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningen har 206 medlemmar, med är alla Finlands betydande stipendiestiftelser. Våra medlemmar har förbundit sig att följa God stiftelsepraxis.