Suomalaiset luottavat apurahasäätiöihin

Artikkelit
|
06.09.2022
Säätiöt ja rahastot ry

Enemmistö suomalaisista pitää apurahoja jakavien säätiöiden mainetta hyvänä ja luottaa säätiöiden noudattavan tarkoitustaan, kertoo tuore selvitys.

Se nedan på svenska

Säätiöt ja rahastot ry:n teettämän selvityksen mukaan enemmistö (62 %) suomalaisista arvioi apurahoja jakavien säätiöiden maineen yleisesti ottaen erittäin tai melko hyväksi. Tämän lisäksi enemmistö (69 %) myös luottaa siihen, että apurahoja jakavat säätiöt toimivat tarkoituksensa mukaisesti.

Apurahoja jakavien säätiöiden yleinen maine on pysynyt yhtä hyvänä kuin kaksi vuotta sitten, jolloin edellinen selvitys tehtiin. Sekä erittäin että melko hyvän arvosanan antaneiden osuus on pysynyt samana.

”Ihmiset arvostavat säätiöiden tukea tieteelle, taiteelle ja ruohonjuuritason kansalaistoiminnalle.”

– Ihmiset arvostavat säätiöiden tukea tieteelle, taiteelle ja ruohonjuuritason kansalaistoiminnalle, ja se näkyy tuloksissa, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu sanoo. – Onhan Syöpäsäätiön Roosa Nauha -kampanja myös suomalaisten mieluisin lahjoituskohde

Vain reilusti alle joka kymmenes (7 %) vastanneista pitää säätiöiden mainetta heikkona. Viidennes (20 %) suomalaisista ei luota kovinkaan paljon tai lainkaan siihen, että säätiöt toimisivat tarkoituksensa mukaisesti. 

Luottamus säätiöiden toimintaan on yhteydessä vastaajien koulutustasoon. Kaksi viidestä vähiten muodollista koulutusta saaneesta ei näytä luottavan siihen, että säätiöt toimivat tarkoituksensa mukaisesti. Mitä korkeammin koulutetusta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisemmin tämä tuntee säätiöiden toimintaa ja arvioi säätiöitä myönteiseen sävyyn.

Parhaiten vastaajat tunsivat Suomen KulttuurirahastonSyöpäsäätiönJane ja Aatos Erkon säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston.

Haastatteluina toteutettuun tutkimukseen osallistui 1 085 henkilöä, jotka edustivat 18–79-vuotiaita Suomessa. 

Yli puoli miljardia euroa yhteiseen hyvään joka vuosi

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2021 tiedettä 269 miljoonalla eurolla, taidetta 79 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 168 miljoonalla eurolla. 

Kaikkiaan säätiöt käyttivät 580 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, 88 miljoonaa euroa. Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta lasten liikuntaan ja urheiluun sekä eri ammattialojen kehittämisestä yhdistystoimintaan. 

Lue lisää

.

Finländarna litar på stipendiestiftelserna 

Majoriteten av finländarna anser att stiftelserna som beviljar stipendier har ett gott anseende och de litar på att stiftelserna följer sitt syfte, visar en färsk undersökning.

Enligt undersökningen som beställts av Stiftelser och fonder rf bedömer majoriteten (62 %) av finländarna att stiftelser som beviljar stipendier har ett mycket eller tämligen gott allmänt anseende. Därtill litar majoriteten (69 %) också på att stiftelser som beviljar stipendier arbetar enligt sitt syfte.

Stipendiestiftelsernas anseende är lika bra som för två år sedan när den föregående undersökningen gjordes. Andelen av både dem som ger ett mycket och dem som ger ett tämligen gott betyg är oförändrad.

”Människor värdesätter stiftelsevetenskap, konst och medborgaraktivitet på gräsrotsnivå.”

– Människor värdesätter stiftelsernas stöd till vetenskap, konst och medborgaraktivitet på gräsrotsnivå, säger vd Liisa Suvikumpu vid Stiftelser och fonder rf. – Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet är finländarnas populäraste kampanj att donera till

Långt färre än var tionde (7 %) av de som svarade ansåg att stiftelserna har dåligt rykte. En femtedel (20 %) av finländarna litar inte särskilt mycket eller inte alls på att stiftelserna fungerar enligt sina syften. 

Förtroendet för stiftelsernas verksamhet står i samband med svararnas utbildningsnivå. Två av fem med den lägsta formella utbildningen tycks inte lita på att stiftelserna fungerar enligt sina syften. Ju högre utbildning personerna har, desto större är sannolikheten att de känner till stiftelsernas verksamhet och bedömer stiftelserna i positiva ordalag.

Bäst kände svararna till Suomen KulttuurirahastoCancerstiftelsenJane och Aatos Erkkos stiftelse samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Undersökningen genomfördes i form av intervjuer och i den deltog 1 085 personer som representerade 18–79-åringar i Finland. 

Över en halv miljard euro årligen för det allmänna bästa

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2021 vetenskap med 269 miljoner euro, konst med 79 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 168 miljoner euro. 

Sammanlagt använde våra medlemmar 580 miljoner euro för att genomföra sina syften.

Inom vetenskap fick medicin och vårdvetenskaper klart mest stöd av stiftelserna, 88 miljoner euro. Privata stiftelsers stöd till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelserna stödde civilsamhället på livets alla områden från museer till försvar, från vetenskapsfostran till motion och idrott samt från utveckling av en enskild bransch till föreningsverksamhet. 

Läs mer

.

Artikkeliin on päivitetty 30.9.2022 vuoden 2021 säätiötukiluvut.

Kuva: Yksityiskohta Tanssin talon julkisivusta / Teemu Rytky. Jane ja Aatos Erkon säätiö tuki helmikuussa avatun Tanssin talon rakentamista 15 miljoonalla eurolla.