Tulorekisteri tulee, apurahojen verotuskäytäntö muuttuu

Artikkelit
|
17.12.2018
Martin Löfman, lakimies SRNK

Mitä apurahasäätiöiden tulee näistä muutoksista tietää? Ainakin kaksi asiaa. Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä. Ne täytyy edelleen ilmoittaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Vuodesta 2019 apurahat ja stipendit ovat puolestaan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Tulorekisteri eli kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Rekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta. Tulorekisteri koskee kaikkia yhteisöjä, jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja, siis myös yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Tulorekisteriin ilmoitetaan viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Yleishyödyllisen yhteisön on ilmoitettava myös korvauksettomaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset. Verovapaita luontoisetuja, kuten internet-yhteyttä, ei ilmoiteta.

Tiedot annetaan tulorekisteriin kahdella ilmoituksella. Palkkatietoilmoitus annetaan jokaisesta työntekijästä ja jokaiselta maksupäivältä erikseen. Työnantajan erillisilmoitus annetaan kerran kuukaudessa. Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan ”Ei palkanmaksua” -tieto.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka tehdään nykyisin verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Viimeistä kertaa ne tulee tehdä kullekin erikseen vuodesta 2018, sen jälkeen yksi ilmoitus tulorekisteriin riittää.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin pääsääntöisesti sähköisesti suoraan palkka- tai matkakulujärjestelmästä, niin kutsuttua teknistä rajapintaa pitkin. On siis hyvä selvittää omalta järjestelmätoimittajalta, onko järjestelmään tulossa tulorekisteripäivitys ja miten tiedot on tarkoitus välittää tulorekisteriin. Tiedot voi ilmoittaa myös itse tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Erityisesti apurahoja jakaville säätiöille tärkeä tieto on, että tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamismenettelyä. Verohallinnolle tulee edelleen ilmoittaa vuosi-ilmoituksella tiedot maksetuista apurahoista ja stipendeistä, joiden määrä samalle saajalle on kalenterivuonna vähintään 1 000 euroa. Tulorekisteriä laajennetaan kuitenkin jatkuvasti koskemaan muitakin tuloja ja etuuksia. Odotettavissa onkin, että stipendien ja apurahojenkin ilmoitusmenettely siirtyy jossain vaiheessa sen piiriin.

Apuraha on sen verovuoden tuloa, jona se maksetaan

Verohallinto on muuttanut apurahojen verotusohjetta siten, että verovuodesta 2019 alkaen stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat – muutetun TVL 82 §:n 2 momentin (12.1.2018/13) mukaan – sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Tähän asti apuraha on katsottu – tuloverolain yleisen jaksotussäännöksen perusteella – sen vuoden tuloksi, jona se on aikaisintaan nostettavissa. Todellisella nostovuodella ei ole ollut merkitystä. Sen hetken määrittäminen, jolloin apuraha on nostettavissa, ei ole kuitenkaan ole ollut käytännössä yksiselitteistä.

Apuraha myönnetään työskentelyyn lähtökohtaisesti etukäteen. Nyt apurahoja on useissa tilanteissa verotettu ennen niiden maksamista. Apurahaan kohdistuvat menot täytyy tällöin arvioida etukäteen ja niiden toteutumista seurata. Kuluvarauksen ja useamman vuoden työskentelyyn tarkoitettuun apurahaan sovellettavan tulontasauksen käyttäminen apurahan ja siihen kohdistuvien menojen jaksottamiseksi on verohallinnon ja verovelvollisen kannalta monimutkainen ja työläs menettely.

Jaksottamista koskevan yleissäännöksen muutos on katsottu tarpeelliseksi apurahojen verotuksen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi. Apurahojen ilmoittamismenettelyyn liittyvän tulkinnanvaraisuuden väheneminen myös yhdenmukaistaa verotusta.

Nyt: Apuraha on nostettavissa vuonna 2018 ja maksetaan vuonna 2019. Apuraha on verovuoden 2018 tuloa.
Jatkossa: Apuraha on nostettavissa vuonna 2019 ja maksetaan vuonna 2020. Apuraha on verovuoden 2020 tuloa.

Juttua on muokattu 18.12. klo 10 tarkentamalla tulorekisterin ilmoittamismenettelyä ja tiivistämällä apurahojen verotusohjetta vuodenvaihteessa väistyvän menettelyn osalta.